Standard bidding document Approved date Order's number Download
1 Ажил гүйцэтгүүлэх тендер шалгаруулалтын жишиг барим бичиг-2024 2023-12-25 А/259
2 Бараа худалдан авах тендер шалгаруулалтын жишиг барим бичиг-2024 2023-12-25 А/258
3 Харьцуулалтын аргаар бараа худалдан авах тендер шалгаруулалтын жишиг барим бичиг-2024 2023-12-25 А/261
4 Харьцуулалтын аргаар үйлчилгээ авах тендер шалгаруулалтын жишиг барим бичиг-2024 2023-12-25 А/261
5 Гэрээ шууд байгуулах аргаар бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авах тендер шалгаруулалтын жишиг баримт бичиг-2024 2023-12-25 А/257
6 Ерөнхий гэрээний аргаар бараа, үйлчилгээ худалдан авах тендер шалгаруулалтын жишиг баримт бичиг-2024 2023-12-25 А/262
7 Үйлчилгээ авах тендер шалгаруулалтын жишиг барим бичиг-2024 2023-12-25 А/260
8 Харьцуулалтын аргаар ажил гүйцэтгүүлэх тендер шалгаруулалтын жишиг барим бичиг-2024 2023-12-25 А/261