Standard bidding document Approved date Order's number Download
1 Харьцуулалтын аргаар зөвлөхийн бус худалдан авахад ашиглах жишиг баримт бичиг 2017-03-16 00:00:00 20161010
2 Харьцуулалтын аргаар ажил худалдан авахад ашиглах жишиг баримт бичиг 2017-03-22 00:00:00 20161010
3 Бараа нийлүүлэх тендерийн жишиг баримт бичиг 2012-03-29 00:00:00 81
4 Ажил гүйцэтгэх тендерийн жишиг баримт бичиг 2012-03-29 00:00:00 81
5 Зөвлөхийн бус үйлчилгээний тендерийн жишиг баримт бичиг 2007-06-22 00:00:00 176
6 Зөвлөх үйчилгээний тендерийн жишиг баримт бичиг 2012-09-28 00:00:00 194
7 Харьцуулалтын аргаар бараа худалдан авахад ашиглах жишиг баримт бичиг 2016-10-10 03:49:15 20161010
8 Эм эмнэлгийн хэрэгсэл худалдан авах ТЖББ 2012-09-28 00:00:00 194
9 Сурах бичиг худалдан авах ТЖББ 2013-10-31 00:00:00 243
10 Түлхүүр гардуулах гэрээний нөхцөлтэй ТЖББ 2008-10-30 00:00:00 362
11 Урьдчилсан сонголт явуулах ТЖББ 2007-06-28 00:00:00 184
12 Зөвлөх үйлчилгээний тендерийн үнэлгээний заавар 2008-06-20 00:00:00 249
13 Тендерийн үнэлгээний заавар 2012-09-28 00:00:00 194
14 Олон нийтийн оролцоотой худалдан авах ажиллагаанд санал авах ТЖББ 2013-02-21 00:00:00 39
15 Ажил гүйцэтгүүлэх тендерийн жишиг баримт бичиг-2022 2021-08-30 00:00:00 145
16 Харьцуулалтын аргаар бараа худалдан авах тендерийн жишиг баримт бичиг-2022 2021-07-30 00:00:00 124
17 Харьцуулалтын аргаар зөвлөхөөс бусад үйлчилгээ авах тендерийн жишиг баримт бичиг-2022 2021-07-30 00:00:00 124
18 Дотоодын өрсөлдөөнт тендерийн шалгаруултын ЖББ /Ажил/ 2019-08-21 00:00:00 ADB_OCB_WORK
19 Бараа худалдан авах тендерийн жишиг баримт бичиг-2022 2021-08-30 00:00:00 144
20 Зөвлөхөөс бусад үйлчилгээ авах тендерийн баримт бичиг-2022 2021-08-30 00:00:00 146
21 Харьцуулалтын аргаар ажил гүйцэтгүүлэх тендерийн жишиг баримт бичиг-2022 2021-07-30 00:00:00 124
22 Мэдээллийн систем нийлүүлж, суурилуулах тендерийн жишиг баримт бичиг 2013-10-31 00:00:00 243
23 Концесс олгох уралдаант сонгон шалгаруулалтын баримт бичиг 2021-04-01 00:00:00 1
24 Дотоодын өрсөлдөөнт тендерийн шалгаруултын ЖББ /Бараа/ 2020-02-18 00:00:00 ADB_OCB_GOODS