Date of Bid openning

2021-12-17
15:05

Date of Bid submission

2021-12-17
15:00

Remaining duration

Completed

SHTSC:Шархад болон Толгойт дэд төвийн 2-р хэлхээний дулааны хангамж, хэрэгцээний халуун ус, бохирын шугам сүлжээний барилга угсралтын ажил

Procuring entity:
Улаанбаатар хотын гэр хорооллыг хөгжүүлэх хөрөнгө оруулалтыг дэмжих хөтөлбөр Төслийн нэгж
Type of bidding:
Ажил
Bidding No.:
УБХГХХХОДХТөсөл/202110056
Invitation of bid reference No.:
УБХГХХХОДХТөсөл/202110056/01/01
Source Of Funding:
Бусад
Total Budget:
13,724,049,900 ₮
Year budget:
13,724,049,900 ₮
Procedure of procurement:
Азийн хөгжлийн банкны худалдан авах ажиллагааны журам ,Дотоодын өрсөлдөөнт тендер шалгаруулалт
Whether electronic bid or not:
Уламжлалт
Тендерийн баримт бичгийн төлөв:
Тендер хүлээн авч байгаа
ТЕНДЕРИЙН УРИЛГА
Огноо : 2021-11-17
Зээл/Буцалтгүй тусламжийн дугаар ба нэр: SHTSC:Шархад болон Толгойт дэд төвийн 2-р хэлхээний дулааны хангамж, хэрэгцээний халуун ус, бохирын шугам сүлжээний барилга угсралтын ажил
Гэрээний дугаар ба нэр: УБХГХХХОДХТөсөл/202110056 | SHTSC:Шархад болон Толгойт дэд төвийн 2-р хэлхээний дулааны хангамж, хэрэгцээний халуун ус, бохирын шугам сүлжээний барилга угсралтын ажил
 
1. Монгол Улс нь Азийн хөгжлийн банк (АХБ)-аас  SHTSC:Шархад болон Толгойт дэд төвийн 2-р хэлхээний дулааны хангамж, хэрэгцээний халуун ус, бохирын шугам сүлжээний барилга угсралтын ажил  төслийг санхүүжүүлэх зорилгоор энэхүү санхүүжилтийг #FUNDING_STATUS# бөгөөд уг хөрөнгөөр дээр дурдсан гэрээний төлбөрийг санхүүжүүлэх зорилготой болно. Тендер шалгаруулалт нь АХБ -ны эрх бүхий орны тендерт оролцогчдод нээлттэй байна.
 
2.  Улаанбаатар хотын гэр хорооллыг хөгжүүлэх хөрөнгө оруулалтыг дэмжих хөтөлбөр Төслийн нэгж ("Захиалагч") нь эрх бүхий тендерт оролцогчийг  SHTSC:Шархад болон Толгойт дэд төвийн 2-р хэлхээний дулааны хангамж, хэрэгцээний халуун ус, бохирын шугам сүлжээний барилга угсралтын ажил  (“Ажил гэх”) ажлын барилга угсралтын ажлыг хийж гүйцэтгэх, дуусгах тухай битүүмжилсэн санал ирүүлэхийг урьж байна.
 
3. Нээлттэй өрсөлдөөнт тендер шалгаруулалт (дотоодод зарлан мэдээлэх)-ыг АХБ-ны нэг үе шаттай: нэг дугтуйт горимын дагуу зохион байгуулах ба тендерийн баримт бичигт заасан эрх бүхий орны бүх тендерт оролцогчдод нээлттэй байна.
 
4. Энэхүү тендер шалгаруулалтад зөвхөн дор дурдсан чадварын үндсэн шаардлагыг хангасан эрх бүхий тендерт оролцогч оролцоно. Үүнд:
- Шүүхийн зарга болон арбитрын маргаан. Тендерт оролцогчийн оролцсон бүх зарга, арбитрын маргаан эцэслэн шийдвэрлэгдсэн байх бөгөөд нийт дүн нь тендерт оролцогчийн цэвэр хөрөнгийн 50 хувиас илүүгүй байна. Цэвэр хөрөнгийг нийт актив хөрөнгө ба нийт өр төлбөрийн зөрүүгээр тооцно. - Санхүүгийн үзүүлэлт. Сүүлийн 3 жил ирүүлэх (2018, 2019, 2020) - Барилгын ажлын жилийн дундаж борлуулалт. Cүүлийн буюу дараах 3 жилээс (2018, 2019, 2020 онуудад) хамгийн өндөр санхүүгийн үзүүлэлттэй 2 жилд хэрэгжиж дууссан эсхүл хэрэгжиж байгаа гэрээт ажлын хүрээнд хүлээн авсан баталгаат төлбөрийн нийт дүнгээр тооцсон барилгын ажлын жилийн борлуулалтын доод хэмжээ нь 2.5 тэрбум төгрөг байна. - Санхүүгийн нөөц хөрөнгийн шаардлага. Шаардлага хангахуйц түргэн хөрвөх чадвартай хөрөнгийн доод хэмжээ 1 тэрбум төгрөг байна
- Төрөл ба хэмжээгээр ижил төстэй ажлын туршлага. Сүүлийн 3 жилд (2018, 2019, 2020) амжилттай эсхүл үндсэнд нь гүйцэтгэж дуусгасан, мөн санал болгож буй ажилтай ижил төстэй нэгээс доошгүй гэрээт ажилд оролцсон байх, ингэхдээ тендерт оролцогчийн тухайн ажилд оролцсон ажлын үнэлгээ нь 2 тэрбум төгрөгөөс доошгүй байх. - Эрх бүхий байгууллагуудаас олгосон, хүчин төгөлдөр дараах тусгай зөвшөөрлүүд шаардлагатай. Үүнд: Барилга, хот байгуулалтын яамны дараах тусгай зөвшөөрлүүд шаардлагатай: БА-3.1, БА-3.3, БА-3.4, БА-4,5, БА-6.1, БА-6.2, БА-6.3, БА-6.4, БА-8.1 Мөн Гүйцэтгэгч нь Эрчим хүчний тухай хуулийн 9, 12-р зүйлд заасны дагуу Эрчим хүчний үйл ажиллагаа эрхлэх, Эрчим хүчний барилга байгууламж барих тусгай зөвшөөрлийг Эрчим хүчний зохицуулах хорооны 2019 оны 04-р сарын 11-ний өдрийн 181 тоот дугаараар батлагдсан дүрмийн дагуу авсан байна. Үүнд: ТЗ-8.1, ТЗ-1.3, ТЗ-2.1, ТЗ-3.1, ТЗ-5.1 Гадаадын тендерт оролцогчдоос дээрх тусгай зөвшөөрлийг шаардахгүй болно. Гадаадын тендерт оролцогч нь дээр заасан, хүчинтэй тусгай зөвшөөрөлтэй дотоодын тендерт оролцогчтой (i) түншлэлийн гишүүн, эсвэл (ii) туслан гүйцэтгэгчийн хэлбэрээр нэгдэж болно.
 • БА-3.1 Цутгамал болон угсармал төмөр бетон арагт бүтээцэн болон иж бүрэн цутгамал бүтээцэн барилгын угсралт, өргөтгөл, шинэчлэлийн ажил
 • БА-3.4 Дулааны гол (магистраль) шугам сүлжээ, түүний тоног төхөөрөмжийн угсралт /дунд төвөгшилтэй барилга байгууламж/
 • БА-6.1 Барилга байгууламжийн дотор ус хангамж, ариутгах татуургын шугам сүлжээ, тэдгээрийн тоног төхөөрөмж, гадна салбар шугам сүлжээний угсралт
 • БА-8.1 Барилга байгууламжийн засвар, засал чимэглэл, интерьер, орчны тохижилтын ажил
 • ТЗ-2.1: 0.4-15 кВ-ын цахилгаан дамжуулах шугам, дэд станцын угсралт, засварын ажил, түүний туршилт тохируулга, дагалдах ажил үйлчилгээ
 • ТЗ-3.1: 0.07-1.6 МПа /0.7-16.0 кгх/см2 / даралттай зуухны угсралт, засварын ажил, түүний туршилт тохируулгын ажил үйлчилгээ
 • БА-6.3 Барилга байгууламжийн дотор гэрэлтүүлэг, цахилгаан хангамжийн угсралт, тэдгээрийн тоног төхөөрөмж, тухайн барилгын гадна салбар шугам сүлжээний угсралт
 • БА-6.4 Барилга байгууламжийн дотор холбоо дохиолол, интернет сүлжээ, гал унтраах болон галын аюулын дохиоллын системийн угсралт, тэдгээрийн тоног төхөөрөмж, тухайн барилгын гадна салбар шугам сүлжээний угсралт
 • БА-3.3 Ус хангамж, ариутгах татуургын гол (магистраль) шугам сүлжээ, түүний тоног төхөөрөмжийн угсралт
 • БА-4.5 Цахилгаан дамжуулах шугам сүлжээ, дэд станц, түүний тоног төхөөрөмжийн угсралт /өндөр төвөгшилтэй барилга байгууламж/
 • БА-6.2 Барилгын Барилга байгууламжийн дотор халаалт, салхивчийн шугам сүлжээ, тэдгээрийн тоног төхөөрөмж, гадна салбар шугам сүлжээний угсралт
 • ТЗ-8.1: 0.01-100 МВт-ын хүчин чадалтай эрчим хүчний эх үүсвэрийн техник эдийн засгийн үндэслэл, зураг төсөл боловсруулах
 • ТЗ-8.1: 0.01-100 МВт-ын хүчин чадалтай эрчим хүчний эх үүсвэрийн техник эдийн засгийн үндэслэл, зураг төсөл боловсруулах
 • ТЗ-5.1: 0.07-1.6 МПа /0.7-16.0 кгх/см2 / даралттай дулааны шугам хоолой, дулаан дамжуулах төвийн угсралт, засварын ажил, түүний туршилт тохируулгын ажил үйлчилгээ
 
5. Дэлгэрэнгүй мэдээлэл авах болон тендерийн баримт бичигтэй танилцах сонирхолтой эрх бүхий тендерт оролцогч нь дараах хаягаар хандана:
Монгол, Улаанбаатар, Сүхбаатар дүүрэг, 8-р хороо , Бага тойруу-1, Амарын гудамж-2, Соёлын төв өргөө, Г корпус, 4 давхар, 407 тоот,
Утас: 70003099,
Факс:
Имэйл хаяг: procurement@ub-subcenter.mn
Веб хаяг: www.ub-subcenter.mn
 
6. Монгол хэл дээр боловсруулсан тендерийн баримт бичгийг авах хүсэлтэй тендерт оролцогч нь дор дурдсан хаягт хандан энэ тухай албан хүсэлт гаргаж, үл буцаан олгох нөхцөлөөр 280,000 төгрөгийн төлбөрийг хийнэ. Төлбөрийн нөхцөл нь Бэлэн мөнгөний баримт байна.
 
7. Тендерийг тендер хүлээн авах эцсийн хугацаа 2021 оны 12 -р сарын 17 -ны өдрийн 15 цаг 00 минут-аас өмнө Монгол, Улаанбаатар, Сүхбаатар дүүрэг, 8-р хороо , Бага тойруу-1, Амарын гудамж-2, Соёлын төв өргөө, Г корпус, 4 давхар, 407 тоот-д тендерийн баримт бичигт шаардсан тендерийн баталгааны хамт ирүүлнэ. Тендер хүлээн авах эцсийн хугацаа дуусмагц тендерийг нэн даруй нээх ба тендерт оролцогчдын төлөөллийг өөрсдийнх нь хүсэлтээр байлцуулна.
 
8. Улаанбаатар хотын гэр хорооллыг хөгжүүлэх хөрөнгө оруулалтыг дэмжих хөтөлбөр Төслийн нэгж тендерт оролцогчийн тендер бэлтгэх, хүргүүлэхтэй холбогдсон аливаа зардлыг хариуцахгүй.