Захиалагчийн код:
АТӨҮГ
Захиалагчийн нэр:
АРМОНО төрийн өмчит үйлдвэрийн газар
Харъяалагдах байгууллага:
Төрийн өмчийн бодлого, зохицуулалтын газар
Хаягийн мэдээлэл:
ТӨХ-АРМОНО төрийн өмчит үйлдвэрийн газар
Холбоо барих мэдээлэл:
Мэдээлэл байхгүй.