Захиалагчийн код:
ДУАОНӨГ
Захиалагчийн нэр:
Дархан-уул аймгийн орон нутгийн өмчийн газар
Харъяалагдах байгууллага:
Мэдээлэл байхгүй.
Хаягийн мэдээлэл:
Мэдээлэл байхгүй.
Холбоо барих мэдээлэл:
Ажлын утас: 70378104, Факс: 70378104, Цахим шуудан: darkhan.procurement@gmail.com,