Захиалагчийн код:
АТХХХМТөсөл
Захиалагчийн нэр:
Аймгуудын төвийн хатуу хог хаягдлын менежментийн төслийн удирдах нэгж
Харъяалагдах байгууллага:
Зүүн өмнөд говийн хот байгуулалт, хилийн ойролцоо суурин газруудын хөгжлийн төсөл
Хаягийн мэдээлэл:
4-р хороо , Чингэлтэй дүүрэг , Улаанбаатар , Монгол
Холбоо барих мэдээлэл:
Ажлын утас: 97611316805, Цахим шуудан: L3388@pmu.mn,