2008 оны 06 сарын 20 өдөр
ЗӨВЛӨХ ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ТЕНДЕРИЙН ҮНЭЛГЭЭНИЙ ЗААВАР

ОРШИЛ

Төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авах хууль тогтоомжийг хэрэгжүүлэхтэй холбогдуулан энэхүү Зөвлөх үйлчилгээний тендерийн үнэлгээний заавар (жишиг маягтууд)-ыг (цаашид “үнэлгээний заавар” гэх) Сангийн яамнаас боловсруулан гаргав.

Энэхүү үнэлгээний зааврыг “Зөвлөх үйлчилгээний тендерийн жишиг баримт бичиг”(ЗҮТЖББ)-ийг ашиглан явуулж буй олон улсын болон дотоодын зөвлөхийг сонгох ажиллагаанд захиалагч байгууллага заавал мөрдөнө.

Энэхүү үнэлгээний зааврыг ашиглах тухай:

1. Үнэлгээний заавар, жишиг маягтуудыг тендерт оролцогчдоос ирүүлсэн тендерийг хүлээн авч бүртгэх, нээхээс эхлээд гэрээ байгуулах эрх олгох  хүртэлх үнэлгээний бүхий л үйл ажиллагаанд удирдлага болгоно. Энэхүү зааврыг   захиалагч байгууллага хэрэглэснээр  зөвлөхөд өгөх зааварчилгааны дагуу үнэлгээ хийхэд нь тус дөхөм болно.

2. Энэхүү үнэлгээний зааврыг хуулийн “Зөвлөх үйлчилгээний гүйцэтгэгч  сонгох журам”-д дурдсан аргуудын алийг нь ч хэрэглэх үед ашиглах боломжтой. Хосолмол үнэлгээний аргаас бусад аргыг хэрэглэсэн үед шаардлагатай тайлбар, холбогдох өгөгдөл, маягтуудыг хэсэг бүрт заана. 

3. Үнэлгээний явцад нарийвчлан судалж тодруулсан, тусгайлан гаргасан нэмэлт тайлбарыг үнэлгээний тайланд хавсралт болгон оруулах шаардлагатай. Үнэлгээ хийхдээ зөвлөх үйлчилгээний тендерийн   баримт бичиг (ЗҮТББ), ирсэн саналуудын холбогдох зүйл, хэсгийн дугаарыг шаардлагатай тохиолдол бүрт дурдвал зохино. 

4. Үнэлгээний хороо техникийн саналын үнэлгээ дууссаны дараа бөглөсөн маягтуудыг уг үнэлгээний гол асуудлуудыг тусгасан тайлбарын хамт Захиалагчид эсхүл Сангийн яаманд1  танилцуулна.  Захиалагч эсхүл Сангийн Яамнаас2 техникийн саналын үнэлгээг зөвшөөрсөн шийдвэр гарсны дараа санхүүгийн саналын үнэлгээг хийж, бөглөсөн маягтуудыг үнэлгээний гол асуудлуудыг тусгасан тайлбарын хамт бэлдэж үнэлгээний тайланг Захиалагч эсхүл Сангийн Яаманд3 хүргүүлнэ.

5. Үнэлгээний тайлан нь дараах таван хэсгээс бүрдэнэ. Үүнд:

Бүлэг I.           Техникийн саналын үнэлгээний товч тайлан;

Бүлэг II.          Техникийн саналын үнэлгээний тайлан—Маягтууд;

Бүлэг III.         Санхүүгийн саналын үнэлгээний товч тайлан;

Бүлэг IV.        Санхүүгийн саналын үнэлгээний тайлан—Маягтууд;

    Бүлэг V.         Хавсралтууд:

                         Хавсралт I.   Санхүүгийн саналын нээлтийн тэмдэглэл;

                    Хавсралт II.    Бусад /шаардлагатай бол/.

6. Захиалагч эсхүл Сангийн яам4 нь үнэлгээний хорооны ирүүлсэн үнэлгээний тайланг хянан үзэж гэрээ байгуулах эрх олгоно.

 

[1] Хэрэв зөвлөх үйлчилгээний төсөвт өртөг нь Сангийн яамнаас зөвшөөрөл авахаар бол

[2] Хэрэв зөвлөх үйлчилгээний төсөвт өртөг нь Сангийн яамнаас зөвшөөрөл авахаар бол

[3] Хэрэв зөвлөх үйлчилгээний төсөвт өртөг нь Сангийн яамнаас зөвшөөрөл авахаар бол

[4] Хэрэв зөвлөх үйлчилгээний төсөвт өртөг нь Сангийн яамнаас зөвшөөрөл авахаар бол


НЭГДҮГЭЭР БҮЛЭГ.

ТЕХНИКИЙН САНАЛЫН ҮНЭЛГЭЭНИЙ ТАЙЛАН [5]
1. Ерөнхий мэдээлэл

Зөвлөх үйлчилгээний товч тодорхойлолт, агуулга, цар хүрээ болон зорилтуудыг бичнэ (Хагас хуудсанд багтаах).

2. Зөвлөхийг сонгох ажиллагаа /техникийн саналын үнэлгээ-нээс өмнөх үе шатанд/

Маягт 2A –д бичсэн мэдээлэлтэй холбогдсон тайлбар.

Зарлал мэдээллээс эхлээд (шаардлагатай бол), хураангуй жагсаалт гаргах, сонирхлоо илэрхийлсэн саналууд, саналаа өгөхөөс өмнө татгалзсан зөвлөхүүд зэрэг зөвлөхийг сонгох ажиллагааны явцтай холбоотой мэдээллийг товч бичих. Хугацаанд нөлөөлж болох хүчин зүйлүүдийг (хугацаа хоцролт, зөвлөхүүдийн зүгээс гарсан гомдлууд, Захиалагчийн харилцсан албан бичгүүд, ЗҮТББ, санал хүлээж авах хугацааг сунгасан байдал гэх мэт) бичнэ.

(Нэг хуудаснаас илүүгүй байхаар бичнэ.)

3. Техникийн саналын үнэлгээ

Үнэлгээний хорооны авч хэрэгжүүлсэн арга хэмжээ, уулзалтуудын талаар бичнэ. Үүнд техникийн үнэлгээний хороог байгуулах, гаднаас авсан мэргэжлийн туслалцаа, үнэлгээнд ашигласан заавар, журам, ЗҮТББ-д заасан үнэлгээний дэд үзүүлэлт болон холбогдох хувийн жингийн талаарх үндэслэл, үнэлгээ нь ЗҮТЖББ-д нийцэж хийгдсэн эсэх, харилцсан бичгүүдийн талаар товч тайлбар бичих.

Техникийн саналын үнэлгээний дүн: Оноо ба гэрээ байгуулах эрх олгох тухай дүгнэлт6.

Санал тус бүрийн давуу болон сул талуудыг тодорхойлж бичнэ./тайлангийн хамгийн чухал хэсэг/

(а). Давуу талууд: Монголд хийсэн ижил төстэй ажлын туршлага, үйлчилгээний цар хүрээг тодорхой ойлгож байгааг илэрхийлсэн аргачлалын оновчтой байдал, дотоодын түншийн чадвар, санал болгож буй ажилтнуудын ижил төстэй ажил хийсэн туршлага.

(б). Сул талууд: Саналын чухал хэсгүүдийн сул тал, Монголд ажилласан туршлага хангалтгүй байх, дотоодын түншийн оролцоо бага байх, практик туршлага хангалтгүй байх /хэрэгжүүлэхээсээ илүү судалгаа хийсэн байх/, байгууллагын туршлагатай харьцуулахад ажилтнуудын туршлага сул байх, голлох ажилтны сул тал (тухайлбал, багийн ахлагч), шаардлагыг бүрэн хангахгүй байх, хариуцлагагүй  байх (сонирхлын зөрчилтэй байх).

Үнэлгээний хорооны гишүүдийн өгсөн оноотой холбоотой тайлбар (зөрүүтэй байдал гэх мэт).

Цаашид хэлэлцээр хийх шаардлагатай зүйлүүд.

Дээд тал нь 3 хуудсанд багтааж бичих.

[5]  Чанарын үнэлгээний арга болон шууд гэрээ байгуулах аргын үед шаардлагатай мэдээллийг нэмж бичнэ.

[6]  Зөвхөн чанарын үнэлгээний болон шууд гэрээ байгуулах аргын үед гэрээ байгуулах эрх олгох дүгнэлтийг хавсаргана.


ХОЁРДУГААР БҮЛЭГ. 

ТЕХНИКИЙН САНАЛЫН ҮНЭЛГЭЭНИЙ ТАЙЛАН - МАЯГТУУД [7]

Маягт 2А.       Техникийн саналын үнэлгээ—Үндсэн мэдээлэл

Маягт 2Б.       Үнэлгээний товчоо—Техникийн оноо/Эзэлсэн байр

Маягт 2В.       Үнэлгээний хорооны гишүүдийн үнэлгээ – Харьцуулалт/Дундаж оноо

[7]  Эдгээр маягтууд хосолмол үнэлгээний арга, бага үнийн арга болон чанарын үнэлгээний аргын үед хэрэглэнэ. Чадварын үнэлгээний арга болон Шууд гэрээ байгуулах аргын үед шаардлагатай мэдээллийг Маягт 2А-д нэмж бичнэ.

МАЯГТ 2А. ТЕХНИКИЙН САНАЛЫН ҮНЭЛГЭЭ – ҮНДСЭН МЭДЭЭЛЭЛ

2.1    Төслийн нэр:                                                          

2.2. Захиалагч:                                _____________________________

      (а). нэр:                                     _____________________________

      (б). хаяг, утас, факсын дугаар:  _____________________________

2.3  Үйлчилгээний төрөл (хөрөнгө оруулалтаас өмнөх байдал, бэлтгэл, эсвэл хэрэгжүүлэх судалгаа, зураг төсөл, гэрээний хяналт г.м.) болон санхүүжилтийн эх үүсвэр:                     ________________________

2.4  Үнэлгээний арга:

        Хосолмол үнэлгээний арга:    _______________

        Бага үнийн арга:                     _______________

        Чанарын үнэлгээний арга:      _______________

        Шууд гэрээ байгуулах арга:   _______________

        Чадварын үнэлгээний арга:    _______________

2.5 Зөвлөх үйлчилгээний талаар сонирхлоо илэрхийлсэн хүсэлт, зарлал:

(а)  өдөр тутмын сонинд                                       Тийм ________ Үгүй ________

(б)  бусад мэдээллийн хэрэгсэлд                         Тийм ________ Үгүй ________

(в)  мэдүүлгээ ирүүлсэн   зөвлөхийн тоо              __________________________

2.6  Хураангуй жагсаалт:

      (а) зөвлөхийн нэр/улс/     1.______________________

                                              2.______________________​

                                              3.______________________​

                                              4.______________________​

                                              5.______________________​

                                              6.______________________​

      (б) Хэрэв Сангийн яамнаас зөвшөөрөл авахаар бол Сангийн яаманд өгөх     Огноо: ______________________​

      (в)  Сангийн Яамны зөвшөөрөл                 Огноо: ______________________​

      (г) Хэрэв Сангийн яамнаас зөвшөөрөл авахааргүй бол захиалагчид өгөх   Огноо: ______________________

      (д) Захиалагчийн зөвшөөрөл                     Огноо: ______________________​

2.7  ЗҮТББ:

      (а)  Захиалагчид эсхүл Сангийн Яаманд8 танилцуулсан       Огноо: _________________

      (б)  Захиалагч эсхүл Сангийн яамзөвшөөрөл өгсөн                Огноо: _________________

      (в)  Зөвлөхүүдэд хүргүүлсэн                                                Огноо: _________________

[8] Хэрэв зөвлөх үйлчилгээний төсөвт өртөг нь Сангийн яамнаас зөвшөөрөл авахаар бол

[9] Хэрэв зөвлөх үйлчилгээний төсөвт өртөг нь Сангийн яамнаас зөвшөөрөл авахаар бол

2.8  ЗҮТББ-д орсон нэмэлт өөрчлөлт, тодруулга (тайлбар)  ______________________

2.9  Гэрээ: 

      (а)  Хугацаанд үндэслэсэн:                        Тийм ____ 

                                                                        Үнийн тохируулга:  Тийм____ Үгүй____

      (б)  Нийт үнэд үндэслэсэн                          Тийм ____ 

                                                                        Үнийн тохируулга:  Тийм____ Үгүй____

      (в)  бусад (тайлбар)                                    _________________________

                                                                        _________________________

2.10  Санал ирүүлэхийн өмнөх уулзалт зохион байгуулсан эсэх:       Тийм______Үгүй______

      (a)  уулзалтын тэмдэглэл хөтөлсөн эсэх:                                    Тийм______Үгүй______

2.11  Санал ирүүлэх:

      (а)  хоёр дугтуйт (техникийн болон санхүүгийн санал)     Тийм _______

      (б)  нэг дугтуйт (техникийн)                                             Тийм _______

      (в)  санал ирүүлэх                                                          Огноо_______Цаг_______

      (г)  сунгалт(ууд)                                                              Огноо_______Цаг_______

2.12  Санхүүгийн санал ирүүлэх        Хаяг:________________________________________    

2.13  Техникийн саналыг нээх                   Огноо ________________ Цаг_______________      

2.14  Ирсэн саналын тоо: ___________________________________

2.15  Үнэлгээний хороо :        

Гишүүдийн нэр, албан тушаал (ихэнхдээ 3-5 байдаг)       1. ______________________

                                                                                       2. ______________________

                                                                                       3. ______________________

                                                                                       4. ______________________

                                                                                       5. ______________________

2.16  Саналын хүчинтэй хугацаа (хоног):

      (а)  хүчинтэй байх хугацаа                   Огноо _____________ Цаг _____________

      (б)  сунгалт (хэрэв сунгасан бол)         Огноо _____________ Цаг _____________

2.17 Үнэлгээний шалгуур үзүүлэлт/дэд үзүүлэлт:

      (а)  зөвлөхийн туршлага 

          (1) __________________  Хувийн жин  ________________

          (2) __________________  Хувийн жин  ________________

      (б)  арг 

          (1) __________________  Хувийн жин  ________________

          (2) __________________  Хувийн жин  ________________

      (в) голлох ажилтнууд

          (1) хувь хүн   

              (А) __________________  Хувийн жин  ________________

              (Б) __________________  Хувийн жин  ________________

              (В) __________________  Хувийн жин  ________________

          (2)  хэсэг   

              (А) __________________  Хувийн жин  ________________

              (Б) __________________  Хувийн жин  ________________

              (В) __________________  Хувийн жин  ________________

      (г) сургалт (шаардлагатай бол)

          (1) __________________  Хувийн жин  ________________

          (2) __________________  Хувийн жин  ________________

      (д) дотоодын оролцоо (олон улсын тендер бол) 

          (1) __________________  Хувийн жин  ________________

          (2) __________________  Хувийн жин  ________________

2.18  Техникийн оноо /зөвлөх тус бүрээр/        Техникийн доод оноо _____________________

                    Зөвлөхийн нэр                          Техникийн оноо

          1.  __________________                     ________________

          2.  __________________                     ________________

          3.  __________________                     ________________

          4.  __________________                     ________________

2.19  Үнэлгээний тайлан:

      (а)  Сангийн яаманд10 эсхүл Захиалагчид танилцуулсан           Огноо ______________________

 

 

2.20  Үнэлгээний тэмдэглэл: 

      (а) Сангийн яаманд11 эсхүл Захиалагчид танилцуулсан         Огноо _____________________

[10] Хэрэв зөвлөх үйлчилгээний төсөвт өртөг нь Сангийн яамнаас зөвшөөрөл авахаар бол

[11] Хэрэв зөвлөх үйлчилгээний төсөвт өртөг нь Сангийн яамнаас зөвшөөрөл авахаар бол

МАЯГТ 2Б. ҮНЭЛГЭЭНИЙ ТОВЧОО ТЕХНИКИЙН ОНОО /ЭЗЭЛСЭН БАЙР

         Зөвлөхийн нэрс                               [Зөвлөхийн нэрийг бич]             [Зөвлөхийн нэрийг бич]       [Зөвлөхийн нэрийг бич]        [Зөвлөхийн нэрийг бич]

      Шалгуур үзүүлэлт                                           Оноо                                          Оноо                                         Оноо                                               Оноо

      Туршлага                                            ........................................                 ..........................................                 ........................................                     ........................................ 

      Аргачлал                                           ........................................                 ..........................................                 ........................................                     ........................................ 

      Санал болгож буй ажилтнууд           ........................................                 ..........................................                 ........................................                     ........................................ 

      Сургалт                                               ........................................                 ..........................................                 ........................................                     ........................................ 

      Дотоодын оролцоо                           ........................................                 ..........................................                 ........................................                     ........................................ 

      Бүгд онооа                                                  ........................................                 ..........................................                 ........................................                     ........................................ 

        Эзэлсэн байр                                     ........................................                 ..........................................                 ........................................                     ........................................ 

[a]  Техникийн доод онооноос доогуур оноо авсан техникийн саналыг хассан болно.

МАЯГТ 2В. ҮНЭЛГЭЭНИЙ ХОРООНЫ ГИШҮҮДИЙН ҮНЭЛГЭЭ – ХАРЬЦУУЛАЛТ/ДУНДАЖ ОНОО

         Зөвлөхийн нэрс                               [Зөвлөхийн нэрийг бич]             [Зөвлөхийн нэрийг бич]       [Зөвлөхийн нэрийг бич]        [Зөвлөхийн нэрийг бич]

      Шалгуур үзүүлэлт                                A B C D    AVa       

      Туршлага                                            ........................................                 ..........................................                 ........................................                     ........................................ 

      Аргачлал                                           ........................................                 ..........................................                 ........................................                     ........................................ 

      Санал болгож буй ажилтнууд           ........................................                 ..........................................                 ........................................                     ........................................ 

      Сургалт                                               ........................................                 ..........................................                 ........................................                     ........................................ 

      Дотоодын оролцоо                           ........................................                 ..........................................                 ........................................                     ........................................ 

      Бүгд онооа                                                  ........................................                 ..........................................                 ........................................                     ........................................ 

    

а.  A, B, C, D = үнэлгээний хорооны гишүүдийн өгсөн оноо;

AV = дундаж оноо, Маягт 2.Г.-г үз.

МАЯГТ 2Г. ҮНЭЛГЭЭНИЙ ХОРООНЫ ГИШҮҮДИЙН ҮНЭЛГЭЭ