2014 оны 09 сарын 30 өдөр
Худалдан авах ажиллагааны мэргэшсэн ажилтан бэлтгэх, гэрчилгээ олгох журам

Нэг. Ерөнхий зүйл

1.1 Энэхүү журмын зорилго нь Төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авах тухай хууль (цаашид “хууль” гэх)-ийг хэрэгжүүлэх ажлын хүрээнд худалдан авах ажиллагааны чиглэлээр боловсон хүчний чадавхийг бэхжүүлэх, мэргэшсэн ажилтан бэлтгэх, гэрчилгээ олгох үйл ажиллагааг зохицуулахад оршино.

1.2 Худалдан авах ажиллагааны мэргэшсэн ажилтан бэлтгэх, мэргэшүүлэх чиглэл, бодлого болон сургалтын хөтөлбөр, сургалтад хамрагдсан оролцогчдоос авах шалгалтын агуулгыг Сангийн яамны Хууль, худалдан авах ажиллагааны бодлогын газар /цаашид “ХХААБГ’ гэх/ боловсруулан, батлана.

1.3 Худалдан авах ажиллагааны чиглэлээр “суурь мэдлэг олгох" сургалтад хамрагдсан оролцогчид шаардлагатай мэдлэг эзэмшсэн болохыг гэрчилсэн гэрчилгээг энэхүү журмын дагуу Худалдан авах ажиллагааны мэргэжлийн байгууллага Засгийн газрын хэрэгжүүлэгч агентлаг Худалдан авах ажиллагааны газар /цаашид “ХААГ гэх/ олгоно.

1.4 Худалдан авах ажиллагааны чиглэлээр “сургагч багш" бэлтгэх сургалтад хамрагдсан оролцогчид шаардлагатай мэдпэг эзэмшсэн болохыг гэрчилсэн гэрчилгээг энэхүү журмын дагуу Сангийн яамнаас олгоно.

1.5 Энэхүү журмын 1.3. болон 1.4.-д заасан гэрчилгээг эзэмшигч нь хуулийн 47.6-д заасны дагуу захиалагч байгууллагын тендер шалгаруулалтыг зохион байгуулах үнэлгээний хороонд ажиллах эрхтэй.


Хоёр. Мэргэшсэн ажилтан бэлтгэх сургалт

2.1 Худалдан авах ажиллагааны мэргэшсэн ажилтан бэлтгэх сургалт /цаашид “сургалт" гэх/ нь дараахь үндсэн 2 төрөлтэй байна. Үүнд:

2.1.1 Суурь мэдлэг олгох сургалт буюу 3 өдрийн /АЗ/ сургалт

2.1.2 Сургагч багшийн сургалт буюу 5 өдрийн /Б5/ сургалт

2.2 Сангийн яам энэхүү журмын хавсралт Засгийн газрын худалдан авах ажиллагааны сургалт зохион байгуулах сургалтын байгууллагад тавигдах нийтлэг шаардлагыг хангасан байгууллагатай “Хамтран ажиллах тухай санамж бичиг” байгуулах бөгөөд энэ нь худалдан авах ажиллагааны сургалт зохион байгуулах эрх бүхий байгууллага (цаашид “сургалтын байгууллага" гэх) болно.


Гурав. Хууль, худалдан авах ажиллагааны бодлогын газрын эрх, үүрэг

3.1 Энэ журмын дагуу хийх сургалтыг ХХААБГ-ын зүгээс бодлого, арга зүйн зохицуулалтаар хангаж, ХААГ болон сургалтын байгууллагатай хамтран ажиллана.

3.2 ХААГ нь болон эрх бүхий сургалтын байгууллага энэхүү журмын 2.1.1-д заасан сургалтыг зохион байгуулна.

3.3 ХХААБГ нь энэ журмын 2.1.2-т заасан сургалтыг зохион байгуулна.

3.4 Сургалтад оролцогчдоос авсан санал асуулгын дүн “хангалтгүй” эсвэл гэрчилгээ олгох шалгалтад тэнцсэн оролцогчдын хувь нийт оролцогчдын 60 хувиас бага гарах тохиолдолд ХХААБГ болон ХААГ-аас сургалтын байгууллагын дутагдлыг арилгуулах шаардлагыг тавьж ажиллана. Дээрх дутагдал давтагдсан тохиолдолд байгууллагын сургалт явуулах эрхийг хүчингүй болгоно.

3.5 ХХААБГ нь сургалтын талаар мэдээлэл солилцох, цаашид хамтран ажиллах зорилгоор ХААГ болон сургагч багш нарын уулзалтыг жилд нэгээс доошгүй удаа зохион байгуулна.

3.6 ХХААБГ нь сургалтын төлбөрийн хэмжээнд хяналт, тавьж ажиллах бөгөөд уг төлбөрийг үндэслэлгүй өндөр тогтоосон гэж үзвэл түүнийг бууруулах шаардлагыг тавих эрхтэй.

3.7 ХХААБГ нь энэхүү журмын дагуу ХААГ-аас олгож буй гэрчилгээний олголтын байдал, материал бүрдүүлэлттэй жилд 2-оос доошгүй удаа танилцаж, холбогдох арга хэмжээг авч ажиллана.


Дөрөв. ХААГ болон сургалтын байгууллага түүний эрх, үүрэг

4.1 ХААГ болон сургалтын байгууллага нь ХХААБГ-аас батлан гаргасан сургалтын хөтөлбөр, хичээлийн хуваарь, сургалтын материал, сургалт болон шалгалтын агуулга зэргийг хянуулан батлуулсны үндсэн дээр сургалт явуулна.

4.2 Сургалтын төлбөр нь сургалт зохион байгуулахад холбогдон гарах зардлыг нөхөх хэмжээгээр тогтооно.

4.3 Сургалтын байгууллага сургалтын төлбөрийн зардлын задаргааг ХХААБГ-аар хянуулсаны үндсэн дээр тогтооно.

4.4 Шалгалтад тэнцсэн оролцогчдод олгох гэрчилгээ хэвлүүлэх зардал сургалтын байгууллагын төлбөрт багтсан байна.

4.5 ХААГ болон сургалтын байгууллага нь энэхүү журмын 3.4-т заасан шаардлагыг хангаж ажиллах үүрэгтэй.

4.6 Энэхүү журмын 2.1.1-д заасан сургалтыг энэхүү журмын 2.1.2-т заасан (Б5) гэрчилгээтэй сургагч багш заана.

 

4.7 ХААГ нь сургалтад оролцогчдоос авсан мэдлэг шалгах тестийн дүнг Засгийн газрын худалдан авах ажиллагааны цахим хуудас /www.e-procurement.mn/-т нэн даруй нийтлэнэ.

4.8 ХААГ болон сургалтын байгууллага нь энэхүү журмын дагуу гүйцэтгэсэн ажлын тайланг улирал бүрийн дараа сарын эхний долоо хоногт ХХААБГ-т ирүүлнэ.

4.9 Сургалтын байгууллага нь Сангийн яамтай байгуулсан “Хамтран ажиллах тухай санамж бичиг” -ийг мөрдлөг болгон ажиллах үүрэгтэй.


Тав. Гэрчилгээ олгох, хүчинтэй хугацааг сунгах

5.1 Энэхүү журмын 2.1.1, 2.1.2-т заасан сургалтад хамрагдагч дараах шаардлагыг хангасан тохиолдолд холбогдох шалгалт өгөх эрхтэй болно. Үүнд:

5.1.1 Сургалтад хамрагдагч 90 хувиас доошгүй ирцтэй сургалтад хамрагдана.

5.1.2 Сургалтад хамрагдагч шалгалтад 90 хувиас доошгүй хувийн амжилт үзүүлсэн тохиолдолд гэрчилгээ эзэмших эрхтэй болно.

5.1.3 Энэхүү журмын 2.1.1 -д заасан сургалтын шалгалтыг цахим болон цаасаар хэлбэрээр зохион байгуулна.

5.2 Шалгалтад тэнцээгүй оролцогч нь сургалтад дахин хамрагдана.

5.3 Сангийн яамны Төрийн нарийн бичгийн дарга Мэргэшсэн ажилтаны гэрчилгээний загварыг батлана.

5.4 Гэрчилгээнд эцэг/эхийн нэрийн эхний үсэг, нэр, регистрын дугаар, хамрагдсан сургалтын төрөл, олгосон огноо, хүчинтэй байх хугацаа, бүртгэлийн дугаарыг заана. Энэхүү журмын 1.3-т заасан гэрчилгээг ХААГ-ын дарга. 1.4-т гэрчилгээг Сангийн яамны Төрийн нарийн бичгийн дарга гарын үсэг зурж, тамгаар баталгаажуулна.

5.5 ХААГ нь энэхүү журмын дагуу өөрийн олгосон гэрчилгээний бүртгэл, холбогдох мэдээллийг улирал тутам ХХААБГ-т хүргүүлнэ.

5.6 Гэрчилгээ эзэмшигчийн нэгдсэн бүртгэлийг ХХААБГ-аас эрхлэн хөтөлж, хүчинтэй болон хүчингүй болсон гэрчилгээ эзэмшигчийн жагсаалтыг худалдан авах ажиллагааны албан ёсны цахим хуудаст (e-procurement.mn) нийтэлнэ.

5.7 Гэрчилгээ нь олгосон өдрөөс хойш 3 жилийн хугацаанд хүчинтэй байна.

5.8 Энэхүү журмын 1.3, 1.4-т заасан гэрчилгээ эзэмшигчийн гэрчилгээний хүчинтэй хугацаа дууссан тохиолдолд энэхүү журамд заасны дагуу сургалтад дахин хамрагдана.

5.9 Үнэлгээний хороонд ажилласан гэрчилгээ эзэмшигч нь холбогдох хууль, журам зөрчсөн шийдвэр гаргасан нь тогтоогдвол уг гэрчилгээг хугацаанаас өмнө хүчингүй болгож, энэ тухай худалдан авах ажиллагааны цахим хуудсанд нийтэлнэ.

  e-Token авах Нийтлэг асуулт, хариулт Хэрэглэгчийн хөтөч Холбоо барих Холбоос