2012 оны 12 сарын 13 өдөр
Төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авах ажилпагааг төлөвлөх, тайлагнах журам

Нэг. Нийтлэг үндэслэл

1.1.     Төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авах тухай Монгол Улсын хуулийн (цаашид хууль гэх) хүрээнд тухайн жилийн бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авах ажиллагааг төлөвлөх, хэрэгжүүлэх, тайлагнах үйл явцыг захиалагч байгууллага цаг хугацаа алдалгүй, шуурхай, үр ашиггай зохион байгуулахад шаардлагатай зохицуулалтаар хангахад энэхүү журмын зорилт оршино.

 

1.2.     Захиалагч хуулийн дагуу тухайн жилд батлагдсан бараа, ажил, үйлчилгээг төлөвлөх, хэрэгжүүлэх, тайлагнахдаа энэхүү журмын 1 дүгээр хавсралтад заасан маягтуудын загварыг ашиглана.

 

1.3.     Сангийн яамны Худалдан авах ажиллагааны бодлогын хэлтэс төсвийн ерөнхийлөн захирагчдын ирүүлсэн худалдан авах ажиллагааны нэгдсэн тайлан, бусад мэдээлэлд үндэслэн тухайн салбарын худалдан авах ажиллагааны үр дүнд энэхүү журмын 2 дугаар хавсралтад заасан аргачлалын дагуу үнэлгээ өгнө.


Хоёр. Худалдан авах ажиллагааны төлөвлөлт

2.1.     Худалдан авах ажиллагааны ил тод, өрсөлдөх тэгш боломжтой, үр ашигтай, хэмнэлттэй, хариуцлагатай байх зарчимд нийцүүлэн хуулийн 48 дугаар зүйл болон энэ журамд заасны дагуу захиалагч худалдан авах бараа, ажил, үйлчилгээний төлөвлөгөөг боловсруулна.

 

2.2.     Бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авах ажиллагааны төлөвлөлтийн үйл явц нь дараахь үе шатаас бүрдэнэ:

2.2.1 худалдан авах ажиллагааны төлөвлөгөөг төсвийн төслийн хамт боловсруулах, хэлэлцүүлэх, батлуулах;

2.2.10    тендерийг үнэлэх;
 

2.2.12    гэрээний хэлэлцээ явуулах, гэрээ байгуулах;
 

2.2.13    гэрээг хэрэгжүүлэх /гэрээний эхлэх, дуусах хугацаа болон хэрэгжилтийн гол уе шатыг тодорхойлно/.

2.2.2 худалдан авах ажиллагааны удирдлага, хяналт шинжилгээний мэдээллийн системд батлагдсан төлөвлөгөөг оруулах;

2.2.3  худалдан авах ажиллагааны төлөвлөгөө буюу тухайнжилд худалдан авах бараа, ажил, үйлчилгээний жагсааптыг нийтэд зарлан мэдээлэх;

2.2.11    гэрээ байгуулах эрх олгох;
 

2.2.4    төсөл арга хэмжээг эрх шилжүүлэх талаар мэдээлэл оруулах;
 

2.2.5    зохих босго үнээс давсан өртөгтэй худалдан авах ажиллагааг зохион байгуулах үнэлгээний хороог байгуулах;
 

2.2.6    худалдан авах ажиллагааны журмыг сонгох. Хэрэв хязгаарлагдмал тендер шалгаруулалт болон шууд гэрээ байгуулах аргыг хэрэглэх бол үндэслэлийг гаргах;
 

2.2.7    тендерийн баримт бичгийг бэлтгэх;
 

2.2.8    тендерийн урилга бэлтгэх, зарлан мэдээлэх;
 

2.2.9    тендерийг хүлээн авах, нээх;
 

2.3.     Төсвийн төвлорүүлэн захирагчид харьяалагддаг захиалагч нь худалдан авах бараа, ажил, үйлчилгээний төлөвлөгөөний төслийг шаардлагатай бол техник, эдийн засгийн үндэслэлийн хамт дараа жилийн төсвийн төсөлтэй хамтад нь боловсруулж, харьяалах төсвийн ерөнхийлөн захирагчид жил бүрийн 7 дугаар сарын 25-ны өдрийн дотор, төсвийн төвлөрүүлэн захирагч, төсвийн төвлөрүүлэн захирагчид харьяалагддаггүй захиалагч жил бүрийн 8 дугаар сарын 1-ний өдрийнадотор жилийн төсвийн төслөө харьяалагдах төевийн ерөнхийлөн захирагчид хүргүүлэх, төсвийн ерөнхийлөн захирагч жил бүрийн 8 дугаар сарын 15-ны өдрийн дотор санхүү, төсвийн асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллагад хүргүүлэх.

 

2.4.     Захиалагчийн боловсруулсан худалдан авах ажиллагааны төлөвлөгөөний хэрэгжилтийн явцад харьяалах төсвийн ерөнхийлөн захирагч энэхүү журмын 4 дүгээр бүлэгт заасан аргачлал, шалгуур үзүүлэлтийн дагуу хяналт тавина.

2.5.     Захиалагч тухайн жилийн худалдан авах бараа, ажил, үйлчилгээний төлөвлөгөөг Маягт 1-ийн дагуу боловсруулж, түүнд худалдан авах бараа, ажил, үйлчилгээний нэр төрөл, тоо хэмжээ, хүчин чадал, төсөв, худалдан авах ажиллагаанд мөрдөх журам, хэрэгжүүлэх хугацаа болон холбогдох тайлбар тодруулгыг тодорхой тусгасан байна.

 

2.6.     Төсвийн ерөнхийлөн захирагч, эсвэл төлөөлөн удирдах зөвлөл захиалагчийн худалдан авах ажиллагааны төлөвлөгөөний төслийн хууль тогтоомжид нийцэж буй эсэх, тухайн байгууллагын зорилтыг хангах, үр ашигтай, зөв төлөвлөгдсөн эсэхийг хянасны үндсэн дээр жил бүрийн 8 дугаар сарын 15-ны өдрийн дотор санхүү, төсвийн асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллагад хүргүүлж байна.

 

2.7.     Захиалагч төсвийн тодотгол хийхэд худалдан авах ажиллагааны төлөвлөгөөнд нэмэлт, өөрчлөлт оруулж болно. Энэ тодотголд тухайн жилийн явцад шинээр бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авах, түүнийг санхүүжүүлэх буюу шинээр төсөл, арга хэмжээ эхлүүлэх шийдвэрийн хүрээнд хэрэгжүүлэх худалдан авах ажиллагааг тусгана. Тодотгосон төлөвлөгөөг журмын 2.6, 2.9-д заасны дагуу санхүү, төсвийн асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллагад хүргүүлнэ.

 

2.8.     Захиалагч тухайн жилд батлагдсан худалдан авах ажиллагааны төлөвлөгөөг мөрдөж ажиллах бөгөөд төлөвлөгөөнд тусгагдаагүй худалдан авах ажиллагааны талаарх тайлбар, үндэслэлийг худалдан авах ажиллагааны тайланд тодорхой тусгана.

 

2.9.     Захиалагч худалдан авах ажиллагааны удирдлага, хяналт шинжилгээний мэдээллийн системд журмын 2.6-д заасан хугацаанд Маягт 1-ийн дагуу батлагдсан төлөвлөгөөг шивж оруулна.

 

2.10.  Сангийн яамны Худалдан авах ажиллагааны бодлогын хэлтэс захиалагчийн худалдан авах ажиллагааны төлөвлөгөөг ирүүлсэн даруйд Засгийн газрын худалдан авах ажиллагааны цахим хуудас (www.e-procurement.mn)-т байрлуулна.


Гурав. Худалдан авах ажиллагааны тайлагналт

3.1. 3ахиалагч тухайн жилд хэрэгжүүлсэн худалдан авах ажиллагааны тухай бичмэл тайланг Маягт 2-т заасан зааврын дагуу бэлтгэж, түүнд Маягт 3-ын дагуу бэлтгэсэн ерөнхий тайланг хавсаргана.

 

3.2.   Бичмэл тайлан Маягт 2-т тухайн жилд хэрэгжүүлсэн худалдан авах ажиллагааны тухай тоо баримт, төлөвлөгөөний гүйцэтгэл, үр дүн, дүгнэлт, худалдан авах ажиллагааны хэрэгжилтийн явцын тухай мэдээлэл, тулгарч байсан бэрхшээл, цаашид анхаарах санал, хүсэлт зэргийг тусгана.

 

3.4. 3ахиалагч тендер шалгаруулалтын явц, үр дүнг журмын Маягт 3-ын дагуу бэлтгэж, худалдан авах ажиллагааны удирдпага, хяналт шинжилгээний мэдээллийн системд тухай бүр оруулж явна.

 

3.5. Төсвийн ерөнхийлөн захирагч хуулийн 45.1 дэх, 45.2.1 дэх заалтыг үндэслэн батлагдсан багцын хүрээнд өөрийн хэрэгцээнд худалдан авах ажиллагааг зохион байгуулсан хэрэгжилтийн, мөн хуулийн 45.4 дэх заалтын дагуу Худалдан авах ажиллагааны мэргэжлийн байгууллага нь тухайн оны худалдан авах ажиллагааны тайланг Маягт 2, 3-ын дагуу нэгтгэн хуулийн 49.5-д заасны дагуу дараа оны 01 дүгээр сарын 15-ны өдрийн дотор санхүү, төсвийн асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллагад ирүүлнэ.

 

3.6. Холбогдох дээд байгууллагад хүргүүлэх худалдан авах ажиллагааны тайлан, хавсралт материал болон захиалагчид хадгалагдан үлдэх материалыг захиалагч байгууллагын дарга баталгаажуулж, мэдээллийн үнэн зөв байдлыг хангана.

 

3.7.Эрх шилжүүлсэн төсөл арга хэмжээний худалдан авах ажиллагааны хэрэгжилтийг эрх шилжүүлсэн төсвийн ерөнхийлөн захирагч санхүү, төсвийн асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллагад тайлагнана.

З.З. Захиалагч тухайн жилд хэрэгжүүлсэн худалдан авах ажиллагааны тайланг санхүүжилтийн эх үүсвэр тус бүрээр Маягт 3-ын дагуу бэлтгэж, түүнд худалдан авсан бараа, ажил, үйлчилгээний нэр төрөл, тоо хэмжээ, хүчин чадал, батлагдсан төсөв, гэрээний дүн, гүйцэтгэгчийн нэр, гэрээний дугаар, худалдан авах ажиллагаанд мөрдсөн журам, хэрэгжүүлсэн хугацаа болон холбогдох тайлбар, тодруулгыг тодорхой тусгана.

 


Дөрөв. Худалдан авах ажиллагааны хэрэгжилтэд хяналт-шинжилгээ хийж, үнэлгээ өгөх

4.1. 3ахиалагчийн худалдан авах ажиллагааны хэрэгжилтэд хяналт- шинжилгээ хийж, үнэлгээ өгөхөд дараахь шалгуур үзүүлэлтийг ашиглана:

-     Худалдан авах ажиллагааны төлөвлөлтийн байдал;

-     Худалдан авах ажиллагааны тайлагналтын байдал;

-     Худалдан авах ажиллагааг цаг хугацаанд нь үр дүнтэй хэрэгжүүлсэн байдал;

-     Тендер шалгаруулалтыг үнэлгээг хүчинтэй байх хугацаанд багтаж хийсэн эсэх;

-     Тендерийн урилга, үр дүнг олон нийтэд мэдээллэсэн байдал;

-     Тендер шалгаруулалтын талаар гарсан гомдол шийдэгдсэн байдал;

-     Харьяа байгуулллагын худалдан авах ажиллагаанд хяналт тавьж, гарсан зөрчлийг цаг алдалгүй засуулсан байдал;

-     Гэрээний хэрэгжилтэд хяналт тавьсан байдал.

 

4.2.    Худалдан    авах ажиллагааны хэрэгжилтийг 2 дугаар хавсралтад заасан онооны журмаар үнэлж, төсвийн ерөнхийлөн захирагч тус бүрийн авсан нийт оноог гаргана.

 

4.3.   Худалдан   авах ажиллагааны хэрэгжилтийг онооны журмаар үнэлэхдээ 4.1-д заасан шалгуур үзүүлэлтэд харгалзах оноог Маш сайн (90-100%), Сайн (80- 89%), Хангалттай (60-79%), Хангалтгүй (40-59%) Муу (0-39%) гэсэн хувийн жингээр тооцож гаргана.

 

4.4.   Нэгдсэн төсвийн гүйцэтгэлийн тайланд төсвийн ерөнхийлөн захирагч нарын худалдан авах ажиллагааны дүнг оноо, үнэлгээнийн тайлбарын хамт тусгана.

 

4.5.  Сангийн яам төсвийн ерөнхийлөн захирагч нарын худалдан авах ажиллагааны тайланд үнэлгээ өгөх явцад илэрсэн зөрчил дутагдлыг Засгийн газар, Улсын Их Хуралд хүргүүлэх худалдан авах ажиллагааны улсын хэмжээний нэгдсэн тайланд тусгахын зэрэгцээ шаардпагатай бол хуулийн 57 дугаар зүйлд заасны дагуу зохих хариуцлага хүлээлгэнэ.

 

4.6. Сангийн яамны Худалдан авах ажиллагааны бодпогын хэлтэс захиалагч тус бүрийн худалдан авах ажиллагааны тайланд дүгнэлт гаргаж, түүний мөрөөр дараа оны худалдан авах ажиллагааг зохион байгуулахад шаардпагатай мэргэжил, арга зүйн зөвлөгөө өгөх, аргачлал зааварчилгаагаар хангах үйл ажиллагааг хэрэгжүүлнэ.

  e-Token авах Нийтлэг асуулт, хариулт Хэрэглэгчийн хөтөч Холбоо барих Холбоос