Журмын нэр Батлагдсан огноо Тушаалын дугаар Баримт бичиг
Босго үнэ шинэчлэн батлах тухай 2013-03-02 68
Бүртгэл хөтлөх журам 2019-08-07 183
Ерөнхий гэрээ байгуулах журам 2017-07-04 234
Зөвлөх үйлчилгээний тендерийн үнэлгээний заавар 2008-06-20 249
Олон нийтийн оролцоотой худалдан авах ажиллагааны журам 2013-02-21 39
Тендер шалгаруулалтын материалыг тухайн тендерт оролцогчдод ил болгох журам 2019-06-04 132
Тендерийн үнэлгээний заавар 2012-09-28 194
Тендерийн үнэлгээний заавар /Маягтууд/ 2012-09-28 194
Тендерт оролцогчдоос ирүүлсэн гомдлыг хянан шийдвэрлэх журам 2019-06-04 131
Тендерт оролцогчид давуу эрх олгох аргачлал 2018-03-30 58
Төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авах ажиллагааг төлөвлөх, тайлагнах журам 2018-12-17 281
Урьдчилсан худалдан авах ажиллагааны журам 2019-09-23 208
Худалдан авах ажиллагааг зохион байгуулах, хэрэгжүүлэх, гүйцэтгэлд хяналт тавих журам 2012-11-03 115
Худалдан авах ажиллагаанд дотоод аудит хийх журам 2017-12-15 365
Худалдан авах ажиллагааны мэргэшсэн ажилтан бэлтгэх, гэрчилгээ олгох журам 2019-02-25 37
Худалдан авах ажиллагааны цахим системээр тендер шалгаруулалт зохион байгуулах, холбогдох мэдээллийг зарлан мэдээлэх журам 2019-12-09 255
Үнэлгээнии хорооны зохион байгуулалт, үйл ажиллагаа, урамшууллыг зохицуулах журам 2014-09-30 212
Үнэлгээний хорооны зохион байгуулалт, үйл ажиллагаа, урамшууллыг зохицуулах журмын хавсралт 2015-12-10 330
  e-Token авах Нийтлэг асуулт, хариулт Хэрэглэгчийн хөтөч Холбоо барих Холбоос