Журмын нэр Батлагдсан огноо Тушаалын дугаар Баримт бичиг
Босго үнэ шинэчлэн батлах тухай 2021-05-05 124
Бүртгэл хөтлөх журам 2019-08-07 183
Гэрээ шууд байгуулах аргыг хэрэглэхэд анхаарах асуудлын талаарх зөвлөмж 2021-10-29 6-1/6076
Ерөнхий гэрээ байгуулах журам 2017-07-04 234
Зөвлөх үйлчилгээний тендерийн үнэлгээний заавар 2008-06-20 249
Олон нийтийн оролцоотой худалдан авах ажиллагааны журам 2021-10-04 174
Тендер шалгаруулалтын материалыг тухайн тендерт оролцогчдод ил болгох журам 2019-06-04 132
Тендерийн үнэлгээний заавар 2012-09-28 194
Тендерийн үнэлгээний заавар /Маягтууд/ 2012-09-28 194
Тендерт оролцогчдоос ирүүлсэн гомдлыг хянан шийдвэрлэх журам 2019-06-04 131
Тендерт оролцогчид давуу эрх олгох аргачлал 2018-03-30 58
Тендерт оролцох эрхээ хязгаарлуулсан этгээдийн бүртгэл хөтлөх журам 2019-07-03 274
Төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авах ажиллагааг төлөвлөх, тайлагнах журам 2021-06-30 102
Урьдчилсан худалдан авах ажиллагааны журам 2019-09-23 208
Худалдан авах ажиллагааг зохион байгуулах, хэрэгжүүлэх, гүйцэтгэлд хяналт тавих журам 2012-11-03 115
Худалдан авах ажиллагаанд дотоод аудит хийх журам 2017-12-15 365
Худалдан авах ажиллагааны мэргэшсэн ажилтан бэлтгэх, гэрчилгээ олгох журам 2019-02-25 37
Худалдан авах ажиллагааны улсын байцаагчийн дүрэм 2019-07-03 274
Худалдан авах ажиллагааны цахим системээр тендер шалгаруулалт зохион байгуулах, холбогдох мэдээллийг зарлан мэдээлэх журам 2019-12-09 255
Үнэлгээний хорооны зохион байгуулалт, үйл ажиллагаа, урамшууллыг зохицуулах, үнэлгээний хорооны бүрэлдэхүүнд орох иргэний мэдээллийн нэгдсэн сан бүрдүүлэх журам 2021-07-01 103