Standard bidding document Approved date Order's number Download
1 Ажил гүйцэтгүүлэх тендерийн жишиг баримт бичиг-2022 2021-08-30 00:00:00 145
2 Харьцуулалтын аргаар бараа худалдан авах тендерийн жишиг баримт бичиг-2022 2021-07-30 00:00:00 124
3 Харьцуулалтын аргаар зөвлөхөөс бусад үйлчилгээ авах тендерийн жишиг баримт бичиг-2022 2021-07-30 00:00:00 124
4 Бараа худалдан авах тендерийн жишиг баримт бичиг-2022 2021-08-30 00:00:00 144
5 Зөвлөхөөс бусад үйлчилгээ авах тендерийн баримт бичиг-2022 2021-08-30 00:00:00 146
6 Харьцуулалтын аргаар ажил гүйцэтгүүлэх тендерийн жишиг баримт бичиг-2022 2021-07-30 00:00:00 124