2014 оны 09 сарын 30 өдөр
ЗАСГИЙН ГАЗРЫН ХУДАЛДАН АВАХ АЖИЛЛАГААНЫ СУРГАЛТ ЗОХИОН БАЙГУУЛАХ СУРГАЛТЫН БАЙГУУЛЛАГАД ТАВИГДАХ НИЙТЛЭГ ШААРДЛАГА

Нэг. Зорилго

1.1 Энэхүү нийтлэг шаардлагын зорилго нь Засгийн газрын худалдан авах ажиллагааны богино хугацааны сургалтын сэдэв, түүний агуулга, сургалтын үргэлжпэх хугацаа, сэдвийн хүрээнд эзэмшвэл зохих мэдлэг, сургалтыг зохион байгуулах нөхцөл зэргийг тогтоон, эрх бүхий сургалтын байгууллагын үйл ажиллагааны бие даасан байдлыг хангаж, сургалтын үйл ажиллагаанд Сангийн яамны зүгээс хяналт тавих харилцааг зохицуулахад оршино.


Хоёр. Нэр томъёо

2.1 "Сургалтын байгууллага" гэж Сангийн яамтай “Харилцан ойлголцлын санамж бичиг” байгуулсны үндсэн дээр худалдан авах ажиллагааны сургалт явуулах эрх авсан их, дээд сургууль болон сургалтын чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулдаг бусад байгууллагыг ойлгоно.

2.2 "Сургагч багш" гэж Сангийн яамнаас зохион байгуулах сургагч багш бэлтгэх /Б5/ сургалтад хамрагдаж, гэрчилгээ авсан багшийг ойлгоно.

2.3 “АЗ сургалт” Засгийн газрын худалдан авах ажиллагааны суурь мэдлэг олгох 3 өдрийн сургалтыг ойлгоно.

2.4 “Б5 сургалт” Сангийн яамнаас зохион байгуулах худалдан авах ажиллагааны сургагч багш бэлтгэх 5 өдрийн сургалтыг ойлгоно.

2.5  “Гэрчилгээ” Засгийн газрын худалдан авах ажиллагааны сургалтад 90- ээс дээш хувийн ирцтэйгээр хамрагдан, мэдлэг шалгах тестийн шалгалтанд тэнцсэн оролцогчид олгосон гэрчилгээг хэлнэ.


Гурав. Сургалтын байгууллагад тавигдах шаардлага

3.1. Сургалтын байгууллага нь эрүүл ахуй, аюулгүй байдлын шаардлага хангасан, тогтмол сургалт явуулах боломжтой хичээлийн танхимтай байна.

3.2 Сургалтын байгууллагын хичээлийн танхим нь сургалт явуулахад шаардлагатай тоног төхөөрөмжөөр тоноглогдсон байна. Үүнд:

        - Компьютер

        - Хувилагч,

        - Хэвлэгч,

        - Проектор,

        - Дэлгэц,

        - Самбар,

        - Бусад шаардлагатай зүйлс.

3.3 Сургалтын байгуулага нь шаардлагатай гарын авлага материалаар хангах бөгөөд сургалтын материалууд нь худалдан авах ажиллагааны хууль, журам зааварт орсон нэмэлт, өөрчлөлтүүдийг тухай бүр тусгасан байна.

3.4 Сургалтын анги дүүргэлт 30-аас дээшгүй байна.


Дөрөв. Сургалтын үргэлжлэх хугацаа болон сургалтын хөтөлбөрт тавигдах шаардлага

4.1 АЗ сургалт нь 3 өдөр буюу 18 цагаас багагүй хугацаанд явагдах бөгөөд дор дурдсан сэдвийг хичээлийн агуулгад заавал багтаана.Үүнд:

- Засгийн газрын худалдан авах ажиллагааны онолын үндэс, олон улсын туршлага;

- Төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авах тухай хуулийн танилцуулга;

- Бараа, ажлын тендерийн баримт бичиг боловсруулах аргачлал;

- Тендер шалгаруулалтын үнэлгээ болон холбогдох журам, зааврууд;

- Бараа, ажлын гэрээний ерөнхий болон тусгай нөхцөлүүд;

- Зөвлөх үйлчилгээний тендерийн баримт бичиг боловсруулах, түүний онцлог болон үнэлгээ хийх тухай;

- Зөвлөхийн бус үйлчилгээний тендерийн баримт бичиг боловсруулах, түүний үнэлгээ;

- Мэдээллийн систем нийлүүлж суурилуулах тендерийн баримт бичиг боловсруулах, түүний онцлог;

- Эм, эмнэлэгийн хэрэгсэл худалдан авах тендерийн баримт бичиг боловсруулах, түүний онцлог болон үнэлгээ;

- Цахим худалдан авах ажиллагаа;

- Бусад шаардлагатай журам, зааврууд.

4.2 Сургалт нь лекц, дасгал ажил, хэлэлцүүлэг бүхий 3 хэсгээс бүрдэх дараах хуваарийн дагуу байна. Үүнд:

4.2.1 Лекц нь нийт хичээлийн цагийн 65 хувь байх;

4.2.2 Дасгал ажил нь нийт хичээлийн цагийн 20 хувь байх

а. Дасгал ажил /Тодорхой жишээг авч хэлэлцэн шийдвэрлэх/ -15 хувь

б. Асуултууд /Сонсогчийн мэдлэгийг шалгах зорилготой асуултууд/ - 5хувь

4.2.3   Хэлэлцүүлэг нийт хичээлийн цагийн 15 хувь байхаар тус тус тооцож хуваарилна. Хичээлийн лекц тус бүрийн хувьд 15 минутаас доошгүй асуух, хариулах хэлбэрээр ярилцлага хийнэ.

4.3 Уг журмын 4.2.2-т заасан дасгал ажил нь дараах хэлбэртэй байна.

Анхан шатны: Засгийн газрын худалдан авах ажиллагаатай холбогдон өгөгдсөн нөхцөл байдалд дүн шинжилгээ хийж, Төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авах тухай хууль болон холбогдон гарсан журам, зааврын тохирох нэг буюу хэд хэдэн заалтыг ашиглан дүгнэлт хийх дасгал.

Дунд шатны: Засгийн газрын худалдан авах ажиллагаатай холбогдон өгөгдсөн нөхцөл байдалд дүн шинжилгээ хийж, Төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авах тухай хууль болон холбогдон гарсан журам, зааврын 5 ба түүнээс дээш заалтыг ашиглан шилжүүлэг хийн дүгнэлт хийх дасгал. /Захиалагчийн худалдан авах ажиллагаатай холбогдолтой гаргасан шийдвэр, зөрчил түүнийг залруулах, хариуцлага хүлээлгэх г.м./ Мөн үүнтэй холбоотой дүрд тоглох жүжигчилсэн дасгал байж болно.

Ахисан шатны: Засгийн газрын худалдан авах ажиллагаатай холбогдон өгөгдсөн нөхцөл байдалд дүн шинжилгээ хийж, Төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авах тухай хууль болон холбогдон гарсан журам зааврын тохирох 15 ба түүнээс дээш тооны заалтад зэрэг/дам үндэслэсэн хуулийн зарчмыг ойлгуулах дасгал. Дээрх хууль болон бусад холбогдох баримт бичигт заагдаагүй нөхцөл байдлыг бусад холбогдох хууль, болон үндсэн зарчмын байр суурьнаас дүн шинжилгээ өгч тайлбарлах. /Жишээ нь: 2 ба туүнээс дээш тооны талууд оролцсон гомдол маргаан шийдвэрлэх процессийн тухай. Захиалагч - Тендерт оролцогч - Бусад эрх бүхий байгууллагууд гэх мэт/ Мөн үүнтэй холбоотой дүрд тоглох жүжигчилсэн дасгал байж болно.

4.4 Сургалтыг 2-оос доошгүй сургагч багш удирдан зохион байгуулна.

  e-Token авах Нийтлэг асуулт, хариулт Хэрэглэгчийн хөтөч Холбоо барих Холбоос