2021 оны 07 сарын 01 өдөр
Үнэлгээний хорооны зохион байгуулалт, үйл ажиллагаа, урамшууллыг зохицуулах, үнэлгээний хорооны бүрэлдэхүүнд орох иргэний мэдээллийн нэгдсэн сан бүрдүүлэх журам

Нэг. Нийтлэг үндэслэл

1.1 Төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авах тухай хууль (цаашид “хууль” гэх)-ийн дагуу байгуулах үнэлгээний хорооны зохион байгуулалт, үйл ажиллагаа, урамшууллыг зохицуулах, түүний бүрэлдэхүүнд орох иргэний мэдээллийн нэгдсэн сан бүрдүүлэх, нэмэлт, өөрчлөлт оруулах, мэдээллийн санд бүртгэлтэй иргэнийг үнэлгээний хорооны бүрэлдэхүүнд томилох, чөлөөлөхтэй холбоотой харилцааг зохицуулахад энэ журмын зорилго оршино.

1.2 Монгол Улсын олон улсын гэрээнд өөрөөр заагаагүй бол гадаад улс, олон улсын байгууллагын зээл, тусламжийн хөрөнгөөр хэрэгжих төсөл, арга хэмжээний гүйцэтгэгчийг сонгон шалгаруулах тендер шалгаруулалтын үнэлгээний хороог байгуулахад энэ журмыг мөрдөнө.

1.3 Засгийн газрын худалдан авах ажиллагааны асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны байгууллага (цаашид “Төрийн худалдан авах ажиллагааны газар” гэх) холбогдох журамд заасны дагуу худалдан авах ажиллагааны мэргэшсэн ажилтан бэлтгэх сургалтад хамрагдаж, гэрчилгээ авсан иргэн (цаашид “мэргэшсэн ажилтан” гэх)-ий мэдээллийн нэгдсэн сан (цаашид “мэдээллийн сан” гэх)-г хөтөлж, худалдан авах ажиллагааны цахим систем /www.tender.gov.mn/-д байршуулна.


Хоёр. Үнэлгээний хороо, түүний зохион байгуулалт, урамшуулал
2.1. Захиалагч үнэлгээний хороог 5-аас доошгүй сондгой тооны гишүүний бүрэлдэхүүнтэй байгуулна. 
 
2.2. Үнэлгээний хороо байгуулах шийдвэрт хуулийн 47.4-т заасны дагуу томилсон иргэнийг хөндлөнгийн гишүүн (цаашид “хөндлөнгийн гишүүн” гэх) болохыг тодорхой заах ба түүнийг үнэлгээний хорооны дарга, нарийн бичгээр томилохгүй.
 
2.3. Үнэлгээний хороонд хоёроос доошгүй хөндлөнгийн гишүүн томилох ба нэн тэргүүнд салбарын мэргэжлийн холбоодын төлөөлөл, хувийн хэвшлийн, эсхүл төрийн бус байгууллагын төлөөлөгчийг сонгоно.
 
2.4. Орон нутаг дахь захиалагчийн зохион байгуулж буй тендер шалгаруулалтад төлөөлөл оролцуулах боломжтой салбарын мэргэжлийн холбоод, хувийн хэвшил, эсхүл төрийн бус байгууллага байхгүй бол аймаг, дүүргийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн хурлаас энэ журмын 2.7-д зааснаар хөтлөх жагсаалтад нэр орсон иргэнийг үнэлгээний хорооны хөндлөнгийн гишүүнээр томилж болно.
 
2.5. Орон нутагт энэ журмын 2.4-т зааснаар Иргэдийн Төлөөлөгчдийн хурлаас баталсан жагсаалтад нэр орсон иргэдэд санал тавьсан боловч үнэлгээний хороонд ажиллах боломжтой иргэн байхгүй бол тухайн орон нутгийн Засаг даргын Тамгын газрын мэргэшсэн ажилтныг үнэлгээний хороонд хөндлөнгийн гишүүнээр томилж болно.
 
2.6. Энэ журмын 2.5 дахь хэсэг нь тухайн Засаг даргын Тамгын газар, түүний харьяа байгууллагаас зохион байгуулах худалдан авах ажиллагаанд хамаарахгүй.
 
2.7. Аймаг, дүүргийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурал харьяа нутаг дэвсгэр дэх захиалагчийн тендер шалгаруулалтын үнэлгээний хороонд ажиллах иргэний жагсаалт (цаашид “жагсаалт” гэх)-ыг тогтмол хөтөлж, өөрийн цахим хуудсаар олон нийтэд нээлттэй мэдээлнэ.
 
2.8. Төрийн албан хаагч бус, худалдан авах ажиллагааны мэргэшсэн ажилтны эрхтэй иргэн энэ журмын 2.7-д заасан жагсаалтад орох хүсэлтийг аймаг, дүүргийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын ажлын албанд бичгээр гаргана.
 
2.9. Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурал энэ журмын 2.8-д заасан шаардлага хангаагүй гэж үзсэнээс бусад тохиолдолд иргэнийг жагсаалтад бүртгэнэ.
 
2.10. Жагсаалтад бүртгэгдсэн иргэн мэргэшсэн ажилтны гэрчилгээ хүчинтэй бөгөөд төрийн албан хаагчаар ажиллаагүй хугацаанд өөрийн ажил олгогчоос бусад захиалагч байгууллагын үнэлгээний хорооны хөндлөнгийн гишүүнээр ажиллах эрхтэй. 
 
2.11. Захиалагч үнэлгээний хороо байгуулахад Жендерийн эрх тэгш байдлыг хангах тухай хуулийн 5.1.1-д заасан жендерийн тэгш эрхийн зарчимд үндэслэн нийт гишүүдийн аль нэг хүйсийн төлөөлөл 20 хувиас доошгүй байхаар тогтооно.
 
2.12. Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурал энэ журамд зааснаар жагсаалт хөтлөхөөс бусад байдлаар захиалагчийн байгуулах үнэлгээний хорооны хөндлөнгийн гишүүнээр ажиллах иргэнийг томилохгүй, санал болгохгүй ба захиалагч энэ тухай хүсэлт гаргах эрхгүй.
 
2.13. Захиалагч үнэлгээний хорооны бүрэлдэхүүнд томилох мэргэшсэн ажилтныг мэдээллийн санд бүртгэлтэй эсэх, үнэлгээний хорооны гишүүнээр ажиллах хууль, журамд заасан шаардлагыг хангасан эсэхийг шалгана.
 
2.14. Үнэлгээний хороонд ажиллах шаардлагатай тусгайлсан нарийн мэргэжлийн ажилтан /мэргэжилтэн/ захиалагчийн боловсон хүчний дотоод нөөцөд байхгүй бол захиалагч өөрийн санаачилгаар, эсхүл үнэлгээний хорооны хүсэлтээр өөр байгууллагад ажилладаг мэргэшсэн ажилтныг үнэлгээний хорооны гишүүнээр томилж болно.
 
2.15. Захиалагч энэ журмын 2.14-т зааснаар өөр байгууллагын ажилтныг үнэлгээний хорооны гишүүнээр томилоход Төрийн албаны тухай хууль болон холбогдох хууль тогтоомжид нийцүүлэн түүний харьяа байгууллагатай зөвшилцөх ба ийнхүү томилогдсон мэргэшсэн ажилтан үнэлгээний хорооны гишүүний эрх, үүргийг эдэлнэ.
 
2.16. Үнэлгээний хороо үйл ажиллагаа явуулах хугацаанд үнэлгээний хорооны гишүүн хүндэтгэн үзэх шалтгаанаар үргэлжлүүлэн ажиллах боломжгүй болсон бол захиалагч түүний хүсэлт, холбогдох баримтыг үндэслэн үнэлгээний хорооны гишүүний үүргээс чөлөөлөх шийдвэр гаргана.
 
2.17. Үнэлгээний хорооны гишүүнээр томилогдох үед мэргэшсэн ажилтны гэрчилгээ хүчинтэй байсан бөгөөд үнэлгээний хороо үүргээ гүйцэтгэж дуусаагүй байх хугацаанд гэрчилгээ нь дуусгавар болсон үнэлгээний хорооны гишүүнийг тухайн үнэлгээний хорооны бүрэн эрх дуусгавар болтол ажиллуулж болно. 
 
2.18. Тендер шалгаруулалт зохион байгуулах хугацаанд үнэлгээний хорооны бүрэлдэхүүн хууль болон энэ журамд заасан шаардлага хангахгүй болсон бол захиалагч шинэ гишүүн нөхөн томилно.
 
2.19. Үнэлгээний хороонд томилогдсон гишүүн бүр Улсын Их Хурлын Хууль зүйн байнгын хорооны 2012 оны 5 дугаар тогтоолын 4 дүгээр хавсралтаар батлагдсан “Ашиг сонирхлын зөрчилгүй гэдгээ илэрхийлэх, зөрчил үүссэн тухай мэдэгдэл”-ийн загварын дагуу тухайн худалдан авах ажиллагаанд оролцоход ашиг сонирхлын зөрчилтэй эсэхээ мэдэгдэнэ. 
 
2.20. Энэ журмын 2.19-д заасан мэдэгдэл гаргаснаас хойш тендер шалгаруулалт зохион байгуулах хугацаанд хуулийн 47.3.2, 47.3.3, 47.3.4, эсхүл 50.1.4 дэх заалт зөрчигдөх, эсхүл өөр бусад ашиг сонирхлын зөрчил үүссэн, эсхүл үүсч болзошгүй нөхцөл байдал бий болвол үнэлгээний хорооны гишүүн мэдэгдлийг холбогдох журмын дагуу шинэчлэн гаргана.
 
2.21. Захиалагч үнэлгээний хорооны гишүүн тендерт оролцогчтой хуулийн 47.3.2, 47.3.3-т заасан хамааралтай, эсхүл хуулийн 50.1.4-т заасан сонирхлын зөрчил үүссэн, эсхүл үүсч болзошгүй нөхцөл байдал захиалагчид илэрхий болсон бол тухайн гишүүнийг үнэлгээний хорооны гишүүний үүрэгт ажлаас чөлөөлөх шийдвэр гаргана.
 
2.22. Энэ журмын 2.21-д зааснаар үнэлгээний хорооны гишүүний үүрэгт ажлаас шууд чөлөөлөхөөс бусад үндэслэлээр ашиг сонирхлын зөрчил үүссэн, эсхүл үүсч болзошгүй тохиолдолд захиалагч Нийтийн албанд нийтийн болон хувийн ашиг сонирхлыг зохицуулах, ашиг сонирхлын зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх тухай хуулийн 8.7-д зааснаар үнэлгээний хорооны гишүүний тайлбар болон ашиг сонирхлын зөрчилгүй гэдгээ илэрхийлсэн мэдэгдэл, хувийн ашиг сонирхлын мэдүүлэгт үндэслэн захиалагч түүнийг үнэлгээний хорооны гишүүний үүрэгт ажлаас чөлөөлөх эсэх шийдвэрийг гаргана. 
 
2.23. Мэргэшсэн ажилтан ашиг сонирхлын зөрчлөө мэдэгдэх ёстой байсан боловч мэдэгдээгүй, эсхүл худал мэдүүлсэн бол түүнд Нийтийн албанд нийтийн болон хувийн ашиг сонирхлыг зохицуулах, ашиг сонирхлын зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх тухай хуульд заасан хариуцлага хүлээлгэнэ.
 
2.24. Үнэлгээний хорооны анхны бүрэлдэхүүний гуравны нэг ба түүнээс дээш тооны гишүүд ашиг сонирхлын зөрчлийн улмаас үнэлгээний хорооны гишүүний албан үүргээс чөлөөлөгдсөн бол захиалагч үнэлгээний хороог бүхэлд нь шинэчилж, шинэ гишүүдийн бүрэлдэхүүнтэй дахин байгуулах шийдвэрийг гаргана.
 
2.25. Захиалагч үнэлгээний хорооны хараат бус, бие даасан байдлыг хангах зорилгоор хуулийн 47.2.1-д зааснаар техникийн тодорхойлолт бэлтгэх, тендерийн урилга, тендерийн баримт бичгийг боловсруулах, тендер хүлээн авах, тендер нээх ажиллагааг холбогдох зааврын дагуу гүйцэтгэснээр үнэлгээний хорооны чиг үүрэг дуусгавар болохоор байгуулж болно.
 
2.26. Энэ журмын 2.25-д заасан тохиолдолд тендер нээсэн даруйд дараагийн үнэлгээний хороо хуулийн 47.2.2-т заасан чиг үүргийг гүйцэтгэж эхлэх боломжтой байдлаар шинэ үнэлгээний хороог байгуулсан байна.

Гурав. Үнэлгээний хорооны үйл ажиллагаа, гишүүний эрх, үүрэг
3.1. Үнэлгээний хорооны гишүүн бүр ижил тэнцүү саналын нэг эрх эдлэх ба хуралд саналаа илээр өгч оролцоно.
 
3.2. Үнэлгээний хороонд томилогдсон гишүүн Төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авах тухай хууль, Нийтийн албанд нийтийн болон хувийн ашиг сонирхлыг зохицуулах, ашиг сонирхлын зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх тухай хууль, Авлигын эсрэг хуульд заасан эрх эдэлж, үүрэг хүлээх ба худалдан авах ажиллагаанд холбогдох хууль, журам, аргачлал, зааврыг дагаж мөрдөнө.
 
3.3. Үнэлгээний хороо, түүний гишүүд хуульд заасан чиг үүргийг хэрэгжүүлэхэд аливаа этгээдээс хараат бус байж, хуульд зааснаас бусад үндэслэл, журмаар тендерт оролцогч болон түүний эрх, ашгийг төлөөлөн илэрхийлж буй этгээдтэй шууд, эсхүл шууд бусаар харилцаа тогтоохгүй байна.
 
3.4. Үнэлгээний хорооны гишүүд хүндэтгэн үзэх шалтгаангүй бол товлогдсон хуралд оролцох үүрэгтэй. 
 
3.5. Үнэлгээний хорооны дарга үнэлгээний хорооны үйл ажиллагааг хууль тогтоомжид нийцүүлэн зохион байгуулах, үнэлгээний хорооны хурлыг товлох, үнэлгээний хороо тогтоосон хугацаанд түргэн шуурхай шийдвэр гаргаж захиалагчид хүргүүлэх, үнэлгээний хороог захиалагчийн өмнө төлөөлөх чиг үүргийг хэрэгжүүлнэ. 
 
3.6. Үнэлгээний хороо тендер шалгаруулалттай холбоотой асуудлаар захиалагчаас бусад этгээдтэй бие даан харилцах, тодруулга, нэмэлт мэдээлэл гаргах эрхгүй ба шаардлагатай асуудлаар захиалагчаар дамжуулан харилцана. 
 
3.7. Үнэлгээний хорооны нарийн бичиг үнэлгээний хороо хуульд нийцүүлэн хэвийн, тогтвортой үйл ажиллагаа явуулах нөхцөл бололцоог хангахтай холбоотой дараах үүргийг хүлээнэ:
 
3.7.1. хурлын товыг зарлан мэдээлэх, хурлыг зохион байгуулах;
 
3.7.2. худалдан авах ажиллагаанд баримтлах хууль тогтоомжийн талаар мэдээллийг үнэлгээний хороо болон захиалагчийг хангах;
 
3.7.3. холбогдох маягтын дагуу үнэлгээний хорооны хурлын тэмдэглэл хөтлөх, шийдвэрийг гишүүдээр баталгаажуулах;
 
3.7.4. тендерт оролцогч тендер шалгаруулалтын баримт бичигтэй танилцах хүсэлт гаргавал холбогдох журмын дагуу танилцуулах;
 
3.7.5. худалдан авах ажиллагаатай холбоотой баримт бичгийг тухай бүр худалдан авах ажиллагааны цахим системээр дамжуулан нийтлэх, цаасан болон цахим баримт, материалыг хуулийн 49 дүгээр зүйлийн дагуу бүрдүүлж архивын нэгж болгон хадгалах, байгууллагын архивд шилжүүлэх;
 
3.7.6. тендер шалгаруулалттай холбоотойгоор аливаа этгээдтэй бичгээр болон цахим хэлбэрээр харилцсан баримтыг тендер шалгаруулалтын хавтаст хэрэгт хадгалах; 
 
3.7.7. тендерт оролцогч тендерийн баримт бичгийн талаар тодруулга, нэмэлт мэдээлэл авах хүсэлт албан бичгийг эх хувиар, эсхүл цахим системээр гаргасан бол энэ хүсэлтийг тендер шалгаруулалтын хавтаст хэрэгт хадгалж, захиалагчийн хариу албан бичгийг тендерт оролцогчдод хүргүүлэх, цахим системд байршуулах арга хэмжээ авах;
 
3.7.8. энэ журамд заасан бусад. 
 
3.8. Захиалагч өөрийн ажилтан, албан хаагч бус мэргэшсэн ажилтныг үнэлгээний хорооны гишүүнээр ажиллуулсан бол үнэлгээний хорооны хуралд оролцсон цаг тутамд нийслэл, дүүргийн төсвөөс санхүүждэг нутгийн өөрөө удирдах болон захиргааны байгууллагын төрийн захиргааны албан тушаалын цалингийн дараах хэмжээний урамшууллыг тооцон өөрийн төсөвт багтаан олгоно:
 
3.8.1. харьцуулалтын аргаар худалдан авч болох бараа, ажил, үйлчилгээний төсөвт өртгийн дээд хязгаар, зөвлөх сонгох бага үнийг аргыг хэрэглэж болох төсөвт өртгийн дээд хязгаараас тус тус бага төсөвт өртөгтэй тендер шалгаруулалтын хувьд цаг тутамд ТЗ-7 албан тушаалын зэрэглэлийн нэг цагийн цалинтай тэнцэх;
 
3.8.2. харьцуулалтын аргаар худалдан авч болох бараа, ажил, үйлчилгээний төсөвт өртгийн дээд хязгаар, зөвлөх сонгох бага үнийг аргыг хэрэглэж болох төсөвт өртгийн дээд хязгаараас тус тус дээш төсөвт өртөгтэй тендер шалгаруулалтын хувьд цаг тутамд ТЗ-6 албан тушаалын зэрэглэлийн нэг цагийн цалинтай тэнцэх.
 
3.9. Захиалагчаас хуулийн 46.1.2-т заасан эрх, үүргийн хүрээнд үнэлгээний хорооны үйл ажиллагаа, түүний шийдвэр холбогдох хууль тогтоомжид нийцсэн эсэхэд хяналт тавьж, зөрчлийг арилгахыг шаардсан бол үнэлгээний хороо зөрчлийг арилгах талаар холбогдох арга хэмжээг авч захиалагчид мэдэгдэнэ.
 
3.10. Захиалагч хуульд зааснаар тендер шалгаруулалттай холбоотой гомдол хянан шийдвэрлэх чиг үүрэг бүхий байгууллага, шүүх, худалдан авах ажиллагааны улсын байцаагчаас гаргасан шийдвэрийг биелүүлэх үүрэгтэй ба үнэлгээний хороо шийдвэрийг биелүүлсэн байдалд хяналт тавина.
 
3.11. Тендер шалгаруулалтын явцад тендерт оролцогч, эсхүл үнэлгээний хорооны гишүүн зөрчил гаргасан талаарх мэдээллийг үнэлгээний хорооноос захиалагчид, захиалагч холбогдох хууль байгууллага, худалдан авах ажиллагааны улсын байцаагчид тус тус хүргүүлнэ. 
 
3.12. Худалдан авах ажиллагаанд төлөвлөх, хэрэгжүүлэх, хяналт тавих болон бусад үүрэгтэй оролцож байгаа аливаа албан тушаалтан, үнэлгээний хорооны гишүүд тендер шалгаруулалттай холбоотойгоор нөлөөлөх аливаа дарамт, шахалт, зохимжгүй нөлөөлөл, хуулийн 50 дугаар зүйлд заасан нөхцөл байдлын талаар хуульд заасан эрх бүхий этгээдэд нэн даруй мэдэгдэж, Нийтийн албанд нийтийн болон хувийн ашиг сонирхлыг зохицуулах, ашиг сонирхлын зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх тухай хуулийн 9 дүгээр зүйлийн дагуу арга хэмжээ авах үүрэгтэй.
 
3.13. Үнэлгээний хороо тендер шалгаруулалттай холбоотойгоор тендерт оролцогч болон бусад байгууллага, албан тушаалтантай харилцахад захиалагчаар дамжуулан харилцана.

Дөрөв. Үнэлгээний хорооны хурал, үнэлгээний хороо шийдвэр гаргах
4.1. Үнэлгээний хорооны үйл ажиллагааны үндсэн хэлбэр нь хурал байна. 
 
4.2. Үнэлгээний хорооны хурал нийт гишүүдийн 75 хувиас багагүй ирцтэй хуралдсанаар хүчинтэй байна.
 
4.3. Энэ журмын 2.25, 2.26-д зааснаар тендер нээх өдөр шинэ үнэлгээний хороо байгуулснаас бусад тохиолдолд үнэлгээний хороо тендер хянан үзэх, үнэлэх эхний хурлыг тендер нээсэн өдөр зохион байгуулна.
 
4.4. Зайлшгүй шаардлагатай тохиолдолд энэ журмын 4.3-т заасан тендер хянан үзэх, үнэлэх эхний хурлыг ажлын 3 хүртэл хоногийн хугацаагаар нэг удаа хойшлуулж болно.
 
4.5. Хууль тогтоомжид заасан үндэслэлээр эрх бүхий байгууллагаас тогтоосон бэлэн байдлын зэрэг, хорио цээр, хязгаарлалтын дэглэм болон бусад адилтгах нөхцөл байдлаас шалтгаалан үнэлгээний хорооны бүх эсхүл зарим гишүүд биечлэн хуралд оролцох боломжгүй болсон бол тухайн гишүүдийг үнэлгээний хорооны хуралд цахим хэлбэрээр оролцуулж болно.
 
4.6. Үнэлгээний хорооны нарийн бичиг энэ журмын 4.5-д зааснаар цахим хэлбэрээр хурал зохион байгуулахад тендерийн нууцлалыг хадгалах зорилгоор тендерийн цахим болон цаасан хуулбарыг гишүүдэд илгээх, дамжуулахыг хориглох ба үнэлгээний хорооны гишүүнээс бусад этгээд хуралд оролцох боломжгүй байхаар зохион байгуулна. 
 
4.7. Үнэлгээний хорооны хуралд цахимаар оролцож байгаа гишүүнд танилцуулах тендер болон бусад баримт бичигтэй бүх гишүүд нэгэн адил танилцах нөхцөл боломжийг бүрдүүлсэн байна.
 
4.8. Цахим хэлбэрээр зохион байгуулсан үнэлгээний хорооны хурлын дуу, дүрсний бичлэгийн цахим хуулбарыг тусгай тээгч (зөөврийн хатуу диск, оптик диск)-нд бүрэн эхээр нь хуулбарлаж, тендер шалгаруулалтын хавтаст хэрэгт хадгална. 
 
4.9. Хуулийн 47.7-д зааснаар үнэлгээний хорооны шийдвэр хурлын тэмдэглэл хэлбэртэй байх бөгөөд тэмдэглэлийг энэ журмын хавсралтад заасан маягтад нийцүүлэн боловсруулна.
 
4.10. Үнэлгээний хороо бараа, ажил, үйлчилгээний онцлогоос хамааруулан төсвийн асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллагаас баталсан жишиг баримт бичигт нийцүүлэн тендерийн урилга, тендерийн баримт бичиг, түүнд оруулах нэмэлт, өөрчлөлт, тендерийн баримт бичигтэй холбоотой тодруулга, нэмэлт мэдээлэл зэрэг баримт бичгийг боловсруулж, үнэлгээний хорооны гишүүдийн олонх дэмжсэн баримт бичгийг хууль тогтоомжид нийцүүлэн батлуулахаар захиалагчид хүргүүлнэ.
 
4.11. Үнэлгээний хороо тендер шалгаруулалтыг багцад хуваах, тендерт оролцогчид тавигдах чадавхын шалгуур үзүүлэлт, шаардлагын талаар санал гаргахдаа зах зээлийн тооцоо судалгаанд үндэслэх ба тухайн бараа, ажил, үйлчилгээг гүйцэтгэхтэй холбоогүй шалгуур үзүүлэлт, шаардлага тавихгүй.
 
4.12. Үнэлгээний хорооны хуралд тухайлсан асуудал бүрээр санал хурааж шийдвэрлэхэд хуралд оролцсон гишүүдийн олонхын дэмжсэн саналаар шийдвэрлэх ба захиалагчид хүргүүлэх үнэлгээний хорооны шийдвэр (цаашид “үнэлгээний дүгнэлт” гэх)-ийг эцэслэн батлах эсэхийг үнэлгээний хорооны нийт гишүүдийн олонхын саналаар шийдвэрлэнэ. 
 
4.13. Үнэлгээний хорооны хуралд оролцоогүй гишүүн үнэлгээний дүгнэлт бичгээр гарснаас хойш ажлын 1 хоногийн дотор танилцаж, үнэлгээний дүгнэлтийг дэмжих эсэх саналаа өгч, гарын үсэг зурж баталгаажуулах үүрэгтэй. 
 
4.14. Хуралд оролцсон эсэхээс үл хамааран үнэлгээний хорооны гишүүн үнэлгээний дүгнэлтийг дэмжихгүй, эсхүл санал зөрсөн үндэслэлээ дүгнэлтэд нэмж тусгуулах, эсхүл тусад нь бичгээр гаргаж дүгнэлтэд хавсаргах эрхтэй.
 
4.15. Үнэлгээний дүгнэлт хүлээн авсан захиалагч энэ журмын 4.14-т зааснаар үнэлгээний хорооны гишүүний үнэлгээний дүгнэлтийг дэмжихгүй, эсхүл санал зөрсөн үндэслэлийг тусгайлан нягталж шалгана

Тав. Захиалагч үнэлгээний дүгнэлтийг хүлээн авах, түүнийг баталгаажуулах, татгалзах
5.1. Үнэлгээний хороо нийт гишүүдийн олонх дэмжсэн үнэлгээний дүгнэлтийг дараах баримт бичгийн хамт захиалагчид хүргүүлнэ:
5.1.1. холбогдох журам, заавар, аргачлалын дагуу боловсруулж, захиалагчаар батлуулах баримт бичиг, мэдэгдлийн төсөл;
5.1.2. тендер шалгаруулалттай холбогдох бусад баримт бичиг.
 
5.2. Захиалагч үнэлгээний дүгнэлтийг өөрчлөх, эсхүл гэрээ байгуулах эрх олгох зөвлөмжид зааснаас өөрөөр гэрээ байгуулах эрхгүй.
 
5.3. Захиалагч үнэлгээний дүгнэлтийг хууль тогтоомж зөрчсөн үндэслэлээр хүлээн зөвшөөрөх боломжгүй гэж үзвэл дүгнэлтийг хүлээн авснаас хойш ажлын 2 хоногийн дотор энэ тухай үнэлгээний хороонд бичгээр мэдэгдэнэ. Энэхүү мэдэгдлийг тусгайлан албан бичгээр үйлдсэнээс бусад тохиолдолд үнэлгээний дүгнэлтийн холбогдох хэсэгт хууль тогтоомж зөрчигдсөн гэж үзсэн үндэслэл, тайлбарыг тэмдэглэж, захиалагчийн эрх бүхий этгээдийн гарын үсгээр баталгаажуулан үнэлгээний хороонд хүргүүлж болно.
 
5.4. Энэ журмын 5.3-т заасан мэдэгдлийг захиалагчаас хүлээн авснаас бусад тохиолдолд үнэлгээний хороо захиалагчид хүргүүлсэн үнэлгээний дүгнэлтэд өөрчлөлт оруулах, эсхүл шинээр дүгнэлт гаргах эрхгүй.
 
5.5. Хуулийн 46.2-т заасан захиалагчийг төлөөлөх эрх бүхий этгээд үнэлгээний хорооны үйл ажиллагаа, үнэлгээний дүгнэлт холбогдох хууль тогтоомжид нийцсэн эсэхэд хяналт тавих, захиалагчаас гаргах албан бичиг, мэдэгдлийг баталгаажуулах, гарын үсэг зурах эрхээ үнэлгээний хорооны дарга, нарийн бичгийн дарга, гишүүнээс бусад этгээдэд шилжүүлж болно.
 
5.6. Захиалагчийг төлөөлөх эрх бүхий этгээд энэ журмын 5.5-д зааснаар холбогдох албан тушаалтанд тодорхой эрхийг шилжүүлсэн нь хуулийн хуулийн 46.3-т зааснаар түүнийг хариуцлагаас чөлөөлөх үндэслэл болохгүй.
 
5.7. Үнэлгээний хороо захиалагчийн мэдэгдлийг хүлээн авснаас хойш ажлын 2 хоногийн дотор хуралдаж, дараах шийдвэрийн аль нэгийг гаргаж, захиалагчид хүргүүлнэ. Үүнд:
5.7.1. захиалагчаас ирүүлсэн шаардлага үндэслэлтэй гэж үзвэл хууль тогтоомжид нийцүүлэн зөрчлийг арилгаж, үнэлгээний дүгнэлтийг дахин гаргах, эсхүл өөрчлөлт оруулах;
5.7.2. захиалагчаас ирүүлсэн шаардлага үндэслэлгүй гэж үзвэл захиалагчийн үндэслэлтэй холбогдуулан тайлбар хийж, өмнөх үнэлгээний дүгнэлтийг дахин хүргүүлж буйг мэдэгдэх.
 
5.8. Үнэлгээний хорооны нарийн бичиг захиалагчаас гэрээ байгуулах эрх олгосон, тендерээс татгалзсан болон тендер шалгараагүй тухай мэдэгдлийг шийдвэр гарсан өдөрт багтаан тендерт оролцогчдод хуульд нийцүүлэн нэгэн зэрэг хүргүүлэх, “Тендер шалгаруулалтын материалыг тухайн тендерт оролцогчдод ил болгох журам”-ын 2.5-д зааснаар шалгарсан тендерт оролцогчийн тендерийн ил болгох баримт бичгийг гэрээ байгуулах эрх олгох мэдэгдлийн хамт цахим системд байршуулах үүргийг хүлээнэ.

Зургаа. Мэдээллийн сан бүрдүүлэх, нэмэлт, өөрчлөлт оруулах
6.1. Мэргэшсэн ажилтан хуулийн 50.1-д заасан зөрчил үйлдсэнийг эрх бүхий байгууллага, албан тушаалтан тогтоосон бол мэргэшсэн ажилтанд өөр бусад хариуцлага хүлээлгэсэн эсэхээс үл хамааран захиалагч түүнийг үнэлгээний хорооны гишүүний үүргээс чөлөөлж, энэ журмын 1.3-т заасан мэдээллийн санд мэргэшсэн ажилтны гаргасан зөрчлийг бүртгүүлэх мэдэгдлийг Төрийн худалдан авах ажиллагааны газарт хүргүүлнэ.
 
6.2. Төрийн худалдан авах ажиллагааны газар энэ журмын 6.1-д заасан мэдэгдлийг үндэслэн мэдээллийн санд холбогдох мэргэшсэн ажилтны зөрчлийн тэмдэглэлийг оруулна.
 
6.3. Мэргэшсэн ажилтан хуулийн 50.1-д заасан үүрэг зөрчсөн тухай мэдээллийг мэдээллийн санд бүртгэснээс хойш 1 жилийн хугацаанд түүнийг хуулийн 47.3.4-т заасан үндэслэлээр үнэлгээний хорооны гишүүнээр ажиллах шаардлага хангахгүй гэж үзнэ.
 
6.4. Төрийн худалдан авах ажиллагааны газар мэдээллийн санг тогтмол шинэчилж, мэргэшсэн ажилтны гэрчилгээний хүчинтэй хугацаа, зөрчил үйлдсэн эсэх талаарх тэмдэглэлийг мэдээллийн сангаар дамжуулан олон нийтэд нээлттэй байлгана.
 
6.5. Төрийн худалдан авах ажиллагааны газар захиалагчийг мэдээллийн санд бүртгэлтэй салбарын мэргэжлийн холбоод, хувийн хэвшлийн болон төрийн бус байгууллагатай холбоо тогтоох, үнэлгээний хорооны хөндлөнгийн гишүүнээр томилох иргэний мэдээлэлтэй танилцах боломжоор хангана.
 
6.6. Үнэлгээний хорооны хуралд хүндэтгэн үзэх шалтгаангүйгээр хоёр ба түүнээс дээш удаа оролцоогүй, үнэлгээний дүгнэлтэд гарын үсэг зурахаас татгалзсан, үнэлгээний хорооны үйл ажиллагаатай холбоотой хууль тогтоомжоор хүлээсэн үүргээ зөрчсөн гишүүнийг үнэлгээний хорооны гишүүнээс чөлөөлүүлэх хүсэлтийг үнэлгээний хорооны хурлаар шийдвэрлэж, захиалагчид хүргүүлнэ.

Долоо. Бусад зүйл

7.1 Энэхүү журмыг зөрчсөн этгээдэд холбогдох хууль тогтоомжид заасан хариуцлага хүлээлгэнэ.


“Үнэлгээний хорооны зохион байгуулалт, үйл ажиллагаа, урамшууллыг зохицуулах, үнэлгээний хорооны бүрэлдэхүүнд орох иргэний мэдээллийн нэгдсэн сан бүрдүүлэх журам”-ын хавсралт

(БАРАА, АЖИЛ, ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ НЭР) ТӨСӨЛ АРГА ХЭМЖЭЭНИЙ ГҮЙЦЭТГЭГЧИЙГ СОНГОН ШАЛГАРУУЛАХ ҮНЭЛГЭЭНИЙ ХОРООНЫ

ХУРЛЫН ТЭМДЭГЛЭЛ /ҮНЭЛГЭЭНИЙ ДҮГНЭЛТ/

 

            Огноо                                          Дугаар                                          Үйлдсэн газар

 

Хурлын огноо /хэлбэр/:

 

Хурлын ирц:

 

Хэлэлцсэн асуудал тус бүрээр

 

 

ХЭЛЭЛЦЭХ АСУУДАЛ 1:

 

СОНССОН НЬ:

ШИЙДВЭРЛЭСЭН НЬ:

 

ХЭЛЭЛЦЭХ АСУУДАЛ 2:

 

СОНССОН НЬ:

ШИЙДВЭРЛЭСЭН НЬ:

 

ХЭЛЭЛЦЭХ АСУУДАЛ ...:

 

СОНССОН НЬ:

ШИЙДВЭРЛЭСЭН НЬ:

 

 

Үнэлгээний дүгнэлтээр захиалагчид хүргүүлэх зөвлөмжийн утга:

 

[Гэрээ байгуулах эрх олгох / Тендер шалгаруулалтыг амжилтгүй болсонд тооцох[1] гэх мэт зөвлөмжийг сонгож бичих]

 

 

 

 

 

Гарын үсэг /Баталгаажуулалт/ :

 

 

Үнэлгээний дүгнэлтийг батлахыг дэмжсэн эсэх /дэмжээгүй бол үндэслэлийг заах/

Дарга

[нэр оруулна уу]

 

Тийм / Үгүй

 

 

Гишүүд

 

 

 

[нэр оруулна уу]

Тийм / Үгүй

 

[нэр оруулна уу]

Тийм / Үгүй

 

[нэр оруулна уу]

Тийм / Үгүй

 

 

Тэмдэглэл хөтөлсөн:

 

 

Нарийн бичиг:

[нэр оруулна уу]

 

 

Тийм / Үгүй

 

 

 

ЗАХИАЛАГЧИЙН ТЭМДЭГЛЭЛ /Зөвхөн үнэлгээний дүгнэлтийг хууль тогтоомж зөрчсөн үндэслэлээр хүлээн зөвшөөрөөгүй тохиолдолд үндэслэлийг бичих/

 

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

Баталгаажуулсан:

 

Захиалагчийг төлөөлөх эрх бүхий этгээд:

 

Гарын үсэг                                        /                                 /

 

Огноо:

 

 

[1] Төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авах тухай хуулийн 30.1-д зааснаар бүх тендерээс татгалзах тохиолдолд тендер шалгаруулалт амжилтгүй болсонд тооцох зөвлөмж хүргүүлнэ.